دانلود رمان عشقم را باور کن pdf از ز.فرزانه پور با لینک مستقیم

دانلود رمان عشقم را باور کن pdf از ز.فرزانه پور با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ز.فرزانه پور میباشد

موضوع رمان :عاشقانه/انتقامی

خلاصه رمان عشقم را باور کن

درباره پسر دانشجویی به نام بهراد که برای گرفتن حق و حقوق مادرش که

چندین سال خدمتکار یک خانه است به عنوان یک عاشق دلباخته وارد زندگی

دختر کوچکتر خانواده(یاسمین) میشود تا در آخر تمام اسناد و ثروت آن هارو

به نام خود و مادرش کند اما در این بین اتفاقات زیادی می اوفتد که بعد از ماه ها

بهراد نظرش درباره یاسمین تغییر میکند و به تدریج واقعا عاشق یاسمین میشود ، اما…..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان رنگ گل نسترن

قسمت اول رمان عشقم را باور کن

با صدای زنگ گوشیم از خواب پریدم. تا چند ثانیه گیج گیج بودم، غرغرکنان

گوشی رو برداشتم. نگاهی به صفحه انداختم. هانیه بود.

بله!

علیک سالم یاسی خانوم! اُغُر بخیر!

سالم و درد! دختر تو هنوز نمیدونی من تا ده میخوابم و هیچ خوشم نمیآد کسی بیدارم کنه؟

تنبل خانوم! یه نگاه به ساعت بنداز! یازدهه!

با خنده گفتم:

– حاال کارت رو بگو که بدجوری اعصابم قاراشمیشه.

کی قاراشمیش نبوده؟

هانیییییی! خفت میکنما، زود کارت رو بگو.

باشه، باشه… خواستم بگم امروز با بروبچ قرار داریم بریم بیرون. پایهای؟

ساعت چند؟

حول و حوش دو و نیم. واس ناهار، همه هم مهمون مهتابیم.

جدی؟ خب پس. حاال که اینجوریه میام.

خسیس!

هههههه!

مرض! دو و نیم بیا سرکوچهتون!

اوک ی! بای!

بای!

گوشی رو روی تخت پرت کردم. جلوی آیینه رفتم و نگاهی به سر و وضع ژولیدم انداختم.

به قدری خندهدار شده بودم که حد نداشت. شونه رو

برداشتم و مشغول شونه کردن موهای ژولیدم شدم.

یاسمین جان! خانومی! ساعت یازدهه! بیدار شو بیا صبحانه بخور!

جانم گوهربانو! بیدارم. االن میام.

ـ باشه عزیزم.

موهام رو شونه کردم..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …