گهر رمان

دانلود رمان یادش بخیر نازلی pdf از نیلوفر لاری مستقیم + برای اندروید و ایفون

دانلود رمان یادش بخیر نازلی pdf از نیلوفر لاری مستقیم

دانلود رمان یادش بخیر نازلی pdf از نیلوفر لاری مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نیلوفر لاری میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان یادش بخیر نازلی

بعد از ازدواج مادر سارا او به سرزمین پدری بازگشته و با پسر خان و خان به جنگ و جدال برمیخیزد و

انتقام مرگ پدر خود را از پسری که عاشقانه دوستش دارد میستاند

رمان پیشنهادی:دانلود رمان کسی پشت سرم آب نریخت نیلوفر لاری

قسمت اول رمان یادش بخیر نازلی

ﯾﺎدش ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻧﺎزﻟﯽ اﻧﮕﺎر ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺮوز ﺑﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ آن روز ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺜﻞ آﯾﻨﻪ ي روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف

ﺟﻠﻮي ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﺮق ﻣﯿﺰﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮد آدم ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ را ﺣﺘﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ از ﯾﺎد ﺑﺒﺮد؟

ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ام ﺟﺪا ﻧﺒﻮدم اﻧﮕﺎر ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻫﻮاي ﻫﻤﺎن روز ﻫﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﮑﺸﻢ ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻫﯽ

ﮐﻪ ﺟﻠﻮي آﯾﻨﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﯿﺸﻮم و ﺗﻨﻬﺎ در آن ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ واﻗﻒ

ﻣﯿﺸﻮم ﮐﻪ روزﮔﺎري ﺑﺲ دور و دراز ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ آري ﻧﺎزﻟﯽ !از ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﮔﺎه آﻫﯽ

ﭘﺮ ﺳﻮز ﺳﯿﻨﻪ ام را آﺗﺶ ﻣﯿﺰﻧﺪ و زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯿﮑﺸﺪ ﺑﯿﺮون ﮔﺮﯾﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ از آن ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﺑﺲ

ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮت ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻘﺌﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮده ام و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪاري ﺟﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻮ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮي دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ

ﻓﺸﺮده ام ﺗﻮي ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزي ﻣﻮ ﻫﺎي ﻃﻼﯾﯽ ات را ﻣﯿﺒﺎﻓﺘﻢ و ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﺗﻨﺖ ﻣﯿﮑﺮدم آه !ﻓﺮاﻣﻮش

ﮐﻦ !ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورم ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﯿﺒﺮد ﻻﻻﯾﯽ ﻫﻢ ﺋﺒﺮاﯾﺖ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪم ﻻﻻﻻﻻ ﺑﺨﻮاب

ﻧﺎزﻟﯽ ﻋﺰﯾﺰم ﺑﺨﻮاب ﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻮ ﻫﺎ ﻣﯿﺴﺘﯿﺰم ﻻﻻﻻﻻ ﻓﺪاي ﭼﺸﻢ ﻧﺎزت ﺑﺨﻮاﺑﺎن آن دو ﭼﺸﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎزت

ﺷﻨﯿﺪي ﻧﺎزﻟﯽ؟ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ اﮔﺮ ﺟﺎي ﺗﻮ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﺎ ﻻﻻﯾﯽ ﻣﻨﺨﻤﯿﺎزه ﻣﯿﮑﺸﯿﺪي و ﮔﻮﺷﻪ اي

ﺧﻮدت را ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯿﺰدي ﻧﻔﺲ ﮐﻪ…

 

 

ارسال دیدگاه جدید

نظرات برای این مطلب بسته شده است.

Sorry, the comment form is closed at this time.

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.