گهر رمان

دانلود رمان کلت طلایی pdf از silver sea horse با لینک مستقیم / به همراه متن و خلاصه

دانلود رمان کلت طلایی pdf از silver sea horse با لینک مستقیم

دانلود رمان کلت طلایی pdf از silver sea horse با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان silver sea horse میباشد

موضوع رمان:پلیسی/عاشقانه

خلاصه رمان کلت طلایی

یگانه دختریک سردار به اجباربه راه خلاف کشیده میشه وبه

یک قاتل تبدیل میشه حالا میخوادانتقام بگیره و…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آنلاین کابوس نامشروع ارباب مسیحه زادخو

قسمت اول رمان کلت طلایی

ﻛﻤ ﻲ ﺧﺴﺘﮕ ﻲ در ﻛﺮد ﻧﻔﺲ ﻋﻤ ﻴﻘﻲ ﻛﺸﻴﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪ رو ي ﺳﻄﺢ ﺳﺮد

ﭘﺸﺖ ﺑﻮم ﺗﻮ ﻫﻮا ي ﭘﺎﻳﻴﺰ ي دراز ﻛﺸﻴ ﺪن اﻳﻦ ﺳﺨﺘ ﻲ ﻫﺎ رو ﻫﻢ داﺷﺖ

ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﺘﻈﺎرش ﺳﺮ اوﻣﺪ ﻧﻴﻢ ﭼﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ي رو ﻟﺒﺎش ﻧﺸﺴﺖ ﻳﻪ ﭼﺸﻤﺸﻮ ﺑﺴﺖ

و اون ﻳﻜﻴﻮ ﻫﻢ ﭘﺸﺖ دورﺑ ﻴﻦ ﺗﻔﻨﮕﺶ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺧﻴ ﺮه ﺷﺪ آروم

ﮔﻔﺖ:

از اون ﻣﺎﺷ ﻴﻦ ﺷﻴﻜﺖ ﺑﻴﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﻳ ﮕﻪ

ﻫﺪف اﻧﮕﺎر ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﺮﻓﺶ ﺑﻮد، ﭼﻮن از ﻣﺎﺷ ﻴﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪ دﺳﺘﺶ رو رو ي ﻣﺎﺷﻪ

ﺗﻔﻨﮓ ﺷﻜﺎرﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺛﺎﻧ ﻴﻪ اي ﺑﻌﺪ ﺻﺪا ي ﺧﻔﻪ ا ي ﺷﻨﻴ ﺪه ﺷﺪ

و ﻣﺮد رو ي زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎد ﻛﺴ ﻲ ﺗﻮ ي ﻛﻮﭼﻪ ﻧﺒﻮد وﺳﺎﻳﻠﺸ ﻮ ﺟﻤﻊ ﻛﺮد و ﺳﺮ ﻳﻊ

از ﺳﺎﺧﺘﻤﻮن ﺧﺎرج ﺷﺪ ﻣﺮد ﺑﻪ آﺳﻮﻧ ﻲ ﻣﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻳﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘ ﻲ رو

دوﻳﺪ وﻗﺘ ﻲ ﻣﻄﻤ ﺌﻦ ﺷﺪ ﻛﺎﻣﻼ از ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ دور ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻳﻪ ﺟﺎي ﺷﻠﻮغ رﺳﻴ ﺪه،

ﻧﻔﺲ ﻋﻤ ﻴﻘﻲ ﻛﺸﻴﺪ دﺳﺘ ﻲ ﺑﺮا ي ﻣﺎﺷ ﻴﻦ ﻫﺎي ﻋﺒﻮر ي ﺗﻜﻮن داد

ﺳﻮار ﻣﺎﺷ ﻴﻨﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮد ي راﻧﻨﺪه ﺑﻮد و ﻳﻪ زن ﻫﻢ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮ د

ﻛﺠﺎ ﭘﻴﺎده ﻣﻴﺸﻲ؟

ﻧﻴﺎوران

راﻧﻨﺪه دﻳ ﮕﻪ ﭼﻴﺰ ي ﻧﮕﻔﺖ ﭼﻨﺪ دﻗﻴ ﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪاﻳﺶ ﺳﻜﻮﺗﻮ ﺷﻜﺴﺖ

ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ

راﻧﻨﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺖ

ﻣﻴ ﺸﻪ ﭘﻮﻧﺼﺪ ﺗﻮﻣﻦ

ﭘﻮﻟﻮ داد و وارد ﻛﻮﭼﻪ ي ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺘﺶ ﺷﺪ ﺟﻠﻮ ي در ﺧﻮﻧﺶ اﻳﺴﺘﺎد

ﻛﻠﻴﺪ رو از ﺟﻴﺒﺶ در آورد…

ارسال دیدگاه جدید

نظرات برای این مطلب بسته شده است.

Sorry, the comment form is closed at this time.

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.