دانلود رمان کلت طلایی pdf از silver sea horse با لینک مستقیم

دانلود رمان کلت طلایی pdf از silver sea horse با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان silver sea horse میباشد

موضوع رمان:پلیسی/عاشقانه

خلاصه رمان کلت طلایی

یگانه دختریک سردار به اجباربه راه خلاف کشیده میشه وبه

یک قاتل تبدیل میشه حالا میخوادانتقام بگیره و…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آنلاین کابوس نامشروع ارباب مسیحه زادخو

قسمت اول رمان کلت طلایی

ﻛﻤ ﻲ ﺧﺴﺘﮕ ﻲ در ﻛﺮد ﻧﻔﺲ ﻋﻤ ﻴﻘﻲ ﻛﺸﻴﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪ رو ي ﺳﻄﺢ ﺳﺮد

ﭘﺸﺖ ﺑﻮم ﺗﻮ ﻫﻮا ي ﭘﺎﻳﻴﺰ ي دراز ﻛﺸﻴ ﺪن اﻳﻦ ﺳﺨﺘ ﻲ ﻫﺎ رو ﻫﻢ داﺷﺖ

ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﺘﻈﺎرش ﺳﺮ اوﻣﺪ ﻧﻴﻢ ﭼﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ي رو ﻟﺒﺎش ﻧﺸﺴﺖ ﻳﻪ ﭼﺸﻤﺸﻮ ﺑﺴﺖ

و اون ﻳﻜﻴﻮ ﻫﻢ ﭘﺸﺖ دورﺑ ﻴﻦ ﺗﻔﻨﮕﺶ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺧﻴ ﺮه ﺷﺪ آروم

ﮔﻔﺖ:

از اون ﻣﺎﺷ ﻴﻦ ﺷﻴﻜﺖ ﺑﻴﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﻳ ﮕﻪ

ﻫﺪف اﻧﮕﺎر ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﺮﻓﺶ ﺑﻮد، ﭼﻮن از ﻣﺎﺷ ﻴﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪ دﺳﺘﺶ رو رو ي ﻣﺎﺷﻪ

ﺗﻔﻨﮓ ﺷﻜﺎرﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺛﺎﻧ ﻴﻪ اي ﺑﻌﺪ ﺻﺪا ي ﺧﻔﻪ ا ي ﺷﻨﻴ ﺪه ﺷﺪ

و ﻣﺮد رو ي زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎد ﻛﺴ ﻲ ﺗﻮ ي ﻛﻮﭼﻪ ﻧﺒﻮد وﺳﺎﻳﻠﺸ ﻮ ﺟﻤﻊ ﻛﺮد و ﺳﺮ ﻳﻊ

از ﺳﺎﺧﺘﻤﻮن ﺧﺎرج ﺷﺪ ﻣﺮد ﺑﻪ آﺳﻮﻧ ﻲ ﻣﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻳﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘ ﻲ رو

دوﻳﺪ وﻗﺘ ﻲ ﻣﻄﻤ ﺌﻦ ﺷﺪ ﻛﺎﻣﻼ از ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ دور ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻳﻪ ﺟﺎي ﺷﻠﻮغ رﺳﻴ ﺪه،

ﻧﻔﺲ ﻋﻤ ﻴﻘﻲ ﻛﺸﻴﺪ دﺳﺘ ﻲ ﺑﺮا ي ﻣﺎﺷ ﻴﻦ ﻫﺎي ﻋﺒﻮر ي ﺗﻜﻮن داد

ﺳﻮار ﻣﺎﺷ ﻴﻨﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮد ي راﻧﻨﺪه ﺑﻮد و ﻳﻪ زن ﻫﻢ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮ د

ﻛﺠﺎ ﭘﻴﺎده ﻣﻴﺸﻲ؟

ﻧﻴﺎوران

راﻧﻨﺪه دﻳ ﮕﻪ ﭼﻴﺰ ي ﻧﮕﻔﺖ ﭼﻨﺪ دﻗﻴ ﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪاﻳﺶ ﺳﻜﻮﺗﻮ ﺷﻜﺴﺖ

ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ

راﻧﻨﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺖ

ﻣﻴ ﺸﻪ ﭘﻮﻧﺼﺪ ﺗﻮﻣﻦ

ﭘﻮﻟﻮ داد و وارد ﻛﻮﭼﻪ ي ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺘﺶ ﺷﺪ ﺟﻠﻮ ي در ﺧﻮﻧﺶ اﻳﺴﺘﺎد

ﻛﻠﻴﺪ رو از ﺟﻴﺒﺶ در آورد…

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …