دانلود رمان کریشنا pdf از mahya 1993 با لینک مستقیم

دانلود رمان کریشنا pdf از mahya 1993 با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان mahya 1993 میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان کریشنا

سرعتش را بيشتر کرد و نيم نگاهي به آينه موتور انداخت

مي خواست چشمان نگران پرديس را ببيند اما نگاهش به فردي افتاد

که از پشت درختي به او زل زده بود نگاهش را از اينه برداشت

به عقب نگاه کرد هيچ کس کنار درخت ايستاده نبود

حتما اينبار هم دچار توهم شده بود اما احساس عجيبي به او

مي گفت يک اتفاق مشابه ان هم سه با در هفته اخير نمي تواند بي علت باشد

رمان پیشنهادی:دانلود رمان مرگ ماهی فاطمه حیدری

قسمت اول رمان کریشنا

نور خیره کننده هالوژن هاي رقصان چشمانش را مي آزرد

صداي قهقهه هاي ديوانه واري از کنار گوشش مي

گذشت گیالسش هنوز

تا نیمه پر بود در حالي که پرديس اصرار داشت تا گیالسي

ديگر برايش بیاورد سرش گیج مي رفت تحمل سر و

صدا و نور زننده و

چرخان سالن رقص برايش دشوار مي نمود پرديس دستش را

گرفت او را به میانه سالن برد و چرخي زد آيدن آه

کوتاهي کشید و گفت

خواهش مي کنم پرديس االن اصال حوصلش رو ندارم

پرديس اخم کرد و گیالسش را تا انتها سر کشید

آيدن گونه پرديس را بوسید و ادامه داد :

برات جبرانش مي کنم قول مي دم

پرديس به آيدن تکیه کرد و سرش را روي شانه او گذاشت

آيدن خواست حرفي بزند اما پسري به تلوتلو خوران

به آنها بر خورد

گیالسش با شدت به گیالس آيدن خورد و شکست

پرديس فرياد کوتاهي کشید و بازويش را گرفت پسر که از

شدت مستي تعادل نداشت

با ديدن زخم بازوي پرديس وحشت زده شد و تکه شکسته

گیالس را به گوشه اي پرت کرد اما لبه تیز آن صورت

پرديس را خراشید

خون تازه

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …