دانلود رمان پوران دخت pdf از الهام ستوده با لینک مستقیم

دانلود رمان پوران دخت pdf از الهام ستوده با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان الهام ستوده میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان پوران دخت

صدای پرستار که دکتر امجدی را به اورژانس پیج میکرد مرا از عالم خواب و رویا بیرون اورد

نمیدانم ذهنم در جستجوی چه چیزی بودحال غریبی داشتم

همانطور که به دستگاه اکسیژن خیره مانده بودمبالن هوا بالا و پایین میرفت

ایرج زیر دستگاه با آرامش خوابیده بود با حالتی جستجوگر نگاهش میکردم

نمیدانم چرا دلم خیلی برای ایرج میسوختایرجی که من میشناختم

آن کسی نیست که روی تخت بیمارستان خوابیده است

ایرج مرد خوش قد و بالایی بود ولی

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان زیر باران

قسمت اول رمان پوران دخت

صدای پرستار که دکتر امجدی را به اورژانس پیج میکرد مرا از عالم خواب و رویا بیرون اوردنمیدانم ذهنم در

جستجوی چه چیزی بودحال غریبی داشتم

همانطور که به دستگاه اکسیژن خیره مانده بودمبالن هوا باال و پایین میرفتایرج زیر دستگاه با آرامش خوابیده بود

با حالتی جستجوگر نگاهش میکردم

نمیدانم چرا دلم خیلی برای ایرج میسوخت ایرجی که من میشناختم آن کسی نیست که روی تخت بیمارستان

خوابیده است

ایرج مرد خوش قد و باالیی بود ولی کسی که روی تخت بیمارستان خوابیده است مانند کودکان نحیف است نه

نمیتوانم قبول کنم که او ایرج من است

انگار اسکلتی بود که بر روی او پوستی نازک کشیده بودنددستهایش به دلیل اینکه دائم سرم به آنها وصل شده بود

ورم کرده بودند و جای سوزنهای مختلف بر روی آنها کبود رنگ شده بود

انگشتان پاهایش که از زیر پتو بیرون آمده بود رنگ نداشت و سفید شده بودبی اختیار شروع کردم به نوازش

دستهایش دستهایی که تابحال فراوان مرا آزرده و زیر مشت و کتک گرفته بودند

صورتش را نوازش کردمریشهای سفیدش بلند شده بود و چهره او را….

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …