دانلود رمان پرنسس دریای آتشین pdf از نگین شاهین پور با لینک مستقیم

دانلود رمان پرنسس دریای آتشین pdf از نگین شاهین پور با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نگین شاهین پور میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان پرنسس دریای آتشین

درمورد دخترییه که مادرش رو توی ۱۴سالگی و نامادریش

مورد اون رو مورد اذیت وآزار زیادی قرار میده ولی

این وسط یه عشقی گریبان دختر داستانمون رو میگیره…

مشکلات زندگیش از اینجا شروع میشه…

دانلود رمان چشمانی به رنگ عسل زهره کلهر

متن اول رمان پرنسس دریای آتشین

باصدای در اتاقم دست از درس خوندن برداشتم و اجازه ورود دادم:

مثل همیشه اکرم خانوم بود)خدمتکار(

جانم اکرم خانوم؟

اکرم خانوم:دخترم ناهارحاضره گفتن صدات کنم

چشم میام االن بالبخندی از اتاق خارج شدبلندشدم و

به سمت میزآرایشیم رفتم و دستی به

موهای بلندومشکیم کشیدم نگاهی به چهرم

انداختم،لبای گوشتی،پوستی سفید،

چشای درشت سبزآبی خوشکلی چه فایده داره وقتی

آرامش نداری؟؟

آهی کشیدمو راهییه پایین شدم

بادیدنش تنم لرزید صندلی رو به عقب کشیدم

مثل همیشه دستوری حرف زد

لیال:چرا دیرکردی؟بخاطر توغذا سردشد؟

آال:داشتم درس میخوندم،بعدم مجبور نبودید منتظرم بمونید

لیال:باخشم بلند شد که صندلی یه صدایی گوشخراشی ایجاد کرد

وادمه داد:دختره ی کستاخ از کی تاحاال واسه من زبون در اوردی هاااان؟؟

بابادستشوگرفت گفت:آروم باش عزیزم،خودم ادبش میکنم

وروبه من گفت:میدونم چیکارت کنم

دختره ی بی عقل چه طرز صحبت کردن با نامادریته؟؟

بغضی به گلوم چنگ انداخت وداشت خفه م میکرد من که چیز بدی بهشون نگفتم

بابا:زود باش بیادست لیالرو ببوس و ازش معذرت بخواه

آال:ولی بابا م نذاشت حرفمو ادامه بدم

بابا:همین که گفتم

بااکراه بلندشدمو روبروش قرارگرفتم

توچشمایی که ازشون تنفرداشتم خیره شدم:معذرت میخوام

شیطانی نگام کردوگفت:نوچ نوچ معذرت خواهیه خشکوخالی نمیشه که

ودستشو به جلو آورد

فکری به سرم زد

خم شدم روی دستش

و گازی محکم که کمی از اذیت کردنای چندساله رو جبران میکردگرفتم

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …