دانلود رمان پرنده ای که پرواز کرد pdf از mahtab22 با لینک مستقیم

دانلود رمان پرنده ای که پرواز کرد pdf از mahtab22 با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان mahtab22 میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان پرنده ای که پرواز کرد

جهان سال ها پیش قرار بود با پویا ازدواج کند اما با مخالفت پدرش این ازدواج سر نگرفت.

پویا بعد از سالها، جهان را در شرایط نا متعارفی پیدا می کند، پویا دیگر پویای قدیم نیست…

رمان پیشنهادی:

رمان حاملگی اجباری

دانلود رمان خدمتکار هات من

قسمت اول رمان پرنده ای که پرواز کرد

آدامس نعنایی را بلعیدم و طعم تند نعنا در دھانم پیچید. تماس برقرار شد، فرمان را

بھ سمت راست پیچاندم و گفتم:

چیھ دادا؟ چھ خبر؟

صدای عباس را شنیدم، مثل ھمیشھ شمرده و کوتاه گفت:

امروز ساعت ھفت غروب، فرخ منتظره

نگاھم روی زن جوانی ثابت ماند کھ با آرایش غلیط کنار خیابان ایستاده بود،

سرعت ماشین را کم کردم و گفتم:

دوباره؟ ھنوز عرقمون خشک نشده ھا

عباس نفسش را بیرون فرستاد:

با خود فرخ صحبت کن

مقابل پای زن جوان ترمز کردم و شیشھ ی سمت کمک راننده را پایین فرستادم.

ھمزمان گفتم:

بعد از گفتن این حرف، کمی خودم را بھ سمت پنجره متمایل کردم و بھ

زن خیرهباشھ، خودم باھاش حرف می زنم، تو ھم ھستی غروب؟

شدم کھ نزدیک ماشین شد و آرنجش را روی تکیھ گاه پنجره گذاشت. با سایھ و رژ

گونھ خودش را خفھ کرده بود. پالتوی کوتاھی کھ بھ تن داشت اندام توپرش را بھ

خوبی در معرض تماشا قرار می داد.

صدای عباس درون گوشی پیچید:

حواسم رفت پی زن کھ لبخند زد و یک ردیف دندان ھای سفیدش نمایان شد. یکآره ھستم، دیر نکنی

تای ابرویش را بالا برد و با عشوه گفت:

شبی چقد؟

نگاھم روی لب ھایش ثابت ماند، عباس دوباره گفت:

حواست ھست؟ گفتم دیر نکن

خواستم …

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …