دانلود رمان ویناسه pdf از امیدرضا پاکطینت با لینک مستقیم

دانلود رمان ویناسه pdf از امیدرضا پاکطینت با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان امیدرضا پاکطینت میباشد

موضوع رمان : معمایی

خلاصه رمان ویناسه

پیرمرد درحالیکه آخرین لحظات زندگی خود را پشتسر میگذاشت

با جام کوچکی در دست، همراه با آخرین کامهای

سیگارش، خود را در آینهی تمام قدیِ اتاق مجللش

نگاه میکرد و به این میاندیشید که در طول زندگی

پرفرازونشیبش، چه کارهایی را انجام داده است.

چهره به اکنافش چرخاند، دستانش را باز کرد، چرخی به دور خود زد و گفت:

– روزگارت را ببین. چقدر پول انباشته کردی؛ لیک کنون

آنقدر تنها و بیکَس هستی که حتی دشمنی نداری که تو

را در خلوت شب، آرام و بیسروصدا بِکُشد.

جامش را کنار گذاشت و اسلحهی کوچکی که همواره بههمراه

داشت را برداشت. در آینه خود را میدید. از چشمانش

اشک میآمد، دستانش رعشهوار جنبش مینمودند و کلمی در ذهنش میپیچید و پایا میگفت:

– لعنت به تو! خودت را بکش. ماشه را بکش.

پس ترسان، اسلحه را به روی سر خود گذاشت و فریاد برآورد:

– لعنت به من!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان گره سرنوشت

قسمت اول رمان ویناسه

در آن لحظه باید تمام خانه پُر میشد از صدایِ شلیک اسلحه

ولی ناگهان زمان متوقف شد و مرد از حرکت باز ایستاد.

درحالیکه اسلحه بر روی سرش رقـ*ـصگردانی میکرد، در جای خود میخکوب شده بود.

راکدی به مانند کویری بایر، تن مرد را به چنگ گرفت

لیکن در هوشیاری همهچیز را نظارهگر بود، پس دیدگانش

مشاهده کرد.

ناگهان چشمی از تاریکی برخاست.

قطرات خون بر زمین ریخته شدند. دستی کشیده بر زمین که

مرگ را بر دوش خویش حمل میساخت، خود را از

میان سایهها بهبیرون کشاند و از پشتِ دیوارِ خانه با قدی بلند و

قامتی راست، به مرتبهی ظهور رسید؛ مردی عظیم..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …