دانلود رمان مهره ی سوخته pdf از میم با لینک مستقیم

دانلود رمان مهره ی سوخته pdf از میم با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان میم میباشد

موضوع رمان :عاشقانه/انتقامی

خلاصه رمان مهره ی سوخته

تهمتی به سنگین اشک های یک دختر

ب قیمت آوراگی یک نفس …

تهمتی به درد آوریِ جان کاه ِشب بیداری ها

ب قیمت سیاه شدن های شش ها…

تهمتی ب همخوابگی با مردی …

همخوابگی در عین حال متاهل بودن …

همخوابگی که نه درست بود نه حقیقت

شد بلای جان دخترکی که راهی غربتش کرد …

غربتی که سنگش کرد و بعد چندین سال راهی انتقام به میان مردمان دهن بین خود کرد..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان شمیم اردیبهشت

قسمت اول رمان مهره ی سوخته

در نیمه باز را هل دادو وارد خانه شد بوي سیگار به

مشامش خورد،از حرص دندانهایش را روي هم

فشار داد چشمانش را دورسالن چرخاند،دختري را دید

که روي مبل دراز کشیده و سیگاري در میان

دستان ظریفش گرفته بود،کمی آنطرف تر پسر مستی

را که به سقف خیره بود، دید به قدمهایش

سرعت بخشید و نزدیک دخترك شد و باصدایی بم گفت:

ینجوري میخواستی خودتو آماده کنی؟!

دخترك نگاه بی تفاوتش را به سمت او چرخاندو گفت:

اووه مستربابک تشریف فرما شدن

بابک از خشم دستش را مشت کردو گفت:

نشستی بااین بی شرف مست کردي که چی بشه؟

فکر میکنی اینجوري مشکلات حل میشن؟!

نیما گیجو منگ گفت:

منظورت از بیشرف من که نیستم هستم؟

بابک نیشخندي زد وگفت:

چرا اتفاقا باخودتم!

نیما لبخندي زدو گفت:

تاکی میخواي اداي قهرمان هارو دربیاري؟!بسه دیگه اه

بابک فقط نگاهش کرد، نگاهی پر از خشم

محیا سعی کرد از جایش بلند شود ولی سرگیجه

امانش را بریده بود سیگارش را درزیرسیگاري

خاموش کرد و زیرلب گفت:

لعنت به این زندگی

بابک دست محیارا گرفت و بلندش کرد و گفت:

برو یه دوش بگیر بعدش که این مستی از ..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …