گهر رمان

دانلود رمان مرا تو بی سببی pdf از طوبی با لینک مستقیم + لینک مستقیم

دانلود رمان مرا تو بی سببی pdf از طوبی با لینک مستقیم

دانلود رمان مرا تو بی سببی pdf از طوبی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان طوبی میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/انتقامی

خلاصه رمان مرا تو بی سببی

همه ی ما به یک نقطه مشترک رسیدیم، این نقطه باعث شد که

ما تصمیمی بگیرم ، تصمیم گرفتیم که خودمون نباشیم …

ولی عشق مهمونه ناخونده ی هر قلبیه!

داستان درباره ی گروهی دختر است که می خوان

از پسرا انتقام بگیرن ، با روش دلبری…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان جام عقیق مرضیه یگانه

قسمت اول رمان مرا تو بی سببی

مامان خواهش می کنم تـا نبیـنمش دلـم آروم نمـ ی شـه .

قـول مـیدم تـا هـوا تار یـک نشـده

برگردم، قول می دم.

ایـن جملاتـی بــود کــه شــکیبا یــک ریــز و پشــت

ســر هــم تحویــل مــادرش مــی داد بلکــه

اجــازه ي او را دریافــت کنــد. فقــط چنــد دقیقــه از

رسیدنشــان بــه خانــه مــادربزرگش مــ ی

گذشت. تی تی گـل بعـد از مـرگ آقـابزرگ بـه نـوع ی

بـزرگ فام یـ ل بـه حسـاب مـ ی آمـد و

کسـی جـرات نـه آوردن روي حـرفش را نداشـت.

صـاحب یـک دختـر و سـه پسـر بـود کـه

همــه را در همــان روســتا ي خودشــان در آن بلنــدا ي

تــالش پروریــده و حــالا هــر کــدام

بــراي خودکســی شــده بودنــد و کســوت و مقــام ی

داشــتند. بزرگتــرین فرزنــدش منصــور

بـود کارخانـه داري سرشـناس و داراي پسـري بـه

نـام حامـد، پسـر دومـش مسـعود مـردي

انســان دوســت و دارا ي کمــالات انســانی بــود او

و همســرش هــر دو معلــم بودنــد و تنهــا

دخترشان شـک یبا از نظـر سـن دومـ ین نـوه تـ ی تـ ی

گـل بـه حسـاب مـ ی آمـد و سـه سـال ی از

حامـد تنهـا فرزنـد منصـورکوچکتر بـود. پسـر

سـومش محمـود دامپزشـک بـود و داراي دو

دختر دوقلو بـه نامهـا ي پرنیـ ان و پریسـا کـه یکسـال ی

از شـک یبا کـوچکتر بودنـد . مهسـا …

ارسال دیدگاه جدید

نظرات برای این مطلب بسته شده است.

Sorry, the comment form is closed at this time.

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.