دانلود رمان لالایی زیر زمین pdf از هاجر عبدالله نیا با لینک مستقیم

دانلود رمان لالایی زیر زمین pdf از هاجر عبدالله نیا با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان هاجر عبدالله نیا میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان لالایی زیر زمین

دندون هامو رو به هم فشار داده بودم و به روبه روم زل زده بودم

توی ذهنم دنبال گناهایی بودم که با انجام دادنش وضعم شده

بود این …منتظر بودم ازدادگاه بیان بیرون مدتی طول نکشیدکه

متوجه شدم مامانم داره میاد سمتم با حال پریشون چندقدمی به

سمتش برداشتم.دلم می خواست بازم بگه نشد ،ولی افسوس

که همیشه واقعیت تلخ

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان وارون

قسمت اول رمان لالایی زیر زمین

من- چی شد؟!

مامانم- هیچی از دست اون بابای دیونت راحت شدم،طالقم رو گرفتم . انگارآب داغی رو روی سرم

ریختن .چشمام رو بستم

ومتوجه شدم بی اینکه به من توجه کنه از کنارم رفت . نرفتم دنبالش منتظربابام هم نشدم وبه سمت

ماشینم رفتم وسوار شدم و

حرکت کردم .بغضم ترکید قطره های اشک دونه دونه و آروم آروم روی صورتم میریخت نمیتونستم

جلوی اشکام رو بگیرم

خیلی وقت بود منتظر این بودم تا یه دل سیر اشک بریزم .مشت کرده بودم و با یاداوری هر خاطر

ضربه ایی به فرمون ماشین

میزدم .ضربه ایی بخاطر اینکه دیگه کنار هم نمیتوستیم باشیم .ضربه ایی بخاطر بی توجهی مامان

،ضربه ایی بخاطر مشغله

کاری بابا.

همینجور توی حس بودم که گوشیم زنگ خورد.

روی صفحه رو نگاه کردم ارسالن بود نفسم رو با صدا دادم بیرون و گلوم رو با تک سرفه ایی صاف

کردم گوشی رو برداشتم

و جواب دادم

من-بگو…

ارسالن – نمیای شرکت ؟ً!

من-حوصله ندارم خودت یه جور راست و ریستش کن…

ارسالن-پس بالخره طالق گرفتن !شب میام پیشت روانی؟؟؟

من- باشه…

گوشی رو قطع کردم .وبعد ازگذشتن مدت نسبتا طوالنی رسیدم خونه . بدون عوض کردن لباسام

مستقیم رفتم اتاقم و

خودموانداختم روی تخت . نمیتو نستم تا شب منتظر بمونم..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …