گهر رمان

دانلود رمان قهوه ی تلخ pdf از ساناز سالاری با لینک مستقیم + برای اندروید و ایفون

دانلود رمان قهوه ی تلخ pdf از ساناز سالاری با لینک مستقیم

دانلود رمان قهوه ی تلخ pdf از ساناز سالاری با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ساناز سالاری میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان قهوه ی تلخ

دختری که برخلاف اسمش زندگیش تلخ است مثل قهوه ی تلخ،پسری که

عاشق ودلباخته ی شیرین می شه وشیرینی که دیوانه ی فرهاد میشه

عشقی که همه ناراضی هستن ،اما آن دو با وجود تمام سختی ها همدیگر را دوست دارن.

شیرین وفرهادی که از همه کس دل می کنند وبه تنهای شان دل می سپارند بی خبر از دست تقدیر

که آن دو را از هم جدا می کند،شیرینی که تنها می ماند و از عشق فرهادش زبانش بند می آید…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان گیسوان نارنجی

قسمت اول رمان قهوه ی تلخ

بگویید نه او زنده هست،خودم همین چن ثانیه قبل دستاي گرمش را بوسیدم…….

رفـتن بـه پـارك ونشسـتن روي اون صـندلی چـوبی،بیرون کـردن دفتـر یادداشـت از کیفم،عینـک

زدن بـه چشـماییم ;انـدکی فکـر ونگـاه کـردن بـه دورواطـراف همـه وهمـه بـرایم معنـاي تـازگی

دارد.تکرار نمی شود بلکه هر روز جدیـد وجدیـدتر مـی شـود .بعضـی هـا کـه از افکـارم نمـی داننـد

میگوینـد:خسـته نمیشـوي اینقـد روي ایـن صـندلی چـوبی مـی نشـینی و بـه اطرافـت نگـاه مـی

کنی.

بعضی هام که فکـر مـی کـنن دانشـجو هسـتم،می گوینـد :سروصـداي بچـه هـا اینجـا اذیتـت نمـی

کند؟چرا کتابخانـه نمـی روي بـراي مطالعـه ،تمرکـزت هـم بهـم نمـی زنـد کسـی .نمـی داننـد کـه

مــن ســال هاســت بــه نشســتن روي ایــن نیمکــت چــوبی و زول زدن بــه اطــرافم عــادت کــرده

ام بــرایم هــر روز تــازگی خاصــی دارد.دســت هــاي ســردم رو ،زیــر چونــه ي گــردم مــی گــذارم

وخودکار رواننـویس آبـی رنـگ،توي دسـتم مـی گـذارم .نگـاهم رو بـه کودکـان قـد ونـیم قدي،کـه

در حـال بـازي کـردن هسـتن میـدوزم.ولبخنـدي شـیرین بـه روي لـب مـی زنـم ،سـرم رو برمـی

گردونم وکمـی آن طـرف تـر ،زیردرخـت بلـوط،زن ومـرد جـوانی رو مـیبینم کــه سـرش رو…

ارسال دیدگاه جدید

نظرات برای این مطلب بسته شده است.

Sorry, the comment form is closed at this time.

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.