گهر رمان
دانلود رمان جدید رایگان pdf
دانلود رمان قلب های شیشه ای pdf از s_mokhtariyan لینک مستقیم

دانلود رمان قلب های شیشه ای pdf از s mokhtariyan لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان s mokhtariyan میباشد

موضوع رمان عاشقانه/خیانتی/انتقامی

خلاصه رمان قلب های شیشه ای

پزشکی دلشکسته برای گذروندن طرحش وارد روستایی میشه و

آینده اش توی اون روستا رقم می خوره

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آنلاین خط و نشان مسیحه زادخو

قسمت اول رمان قلب های شیشه ای

اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻧﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽ دادم ﻗﻠﺒﻢ رو ﺑﻪ ﺗﭙﺶ ﺑﻨﺪازه ﺳﺮﯾﻊ اﺧﻢ ﻫﺎم

رو در ﻫﻢ ﮐﺮدم : ﺗﺮاول ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮدت)ﺑﻪ ﺗﯿﭙﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﭘﻮزﺧﻨﺪوار اداﻣﻪ دادم(اﻧﮕﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻻزﻣﺖ ﻣﯿﺸﻪ دوﺑﺎره ﺧﻨﺪﯾﺪ،ﺑﺮام ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺣﺮﻓﻢ ﺑﺪش ﻧﻤﯿﺎد!! ﭘﺴﺮ: درﺳﺘﻪ ﻣﺜﻞ

ﺷﻤﺎ ﺧﺮﭘﻮل ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﺻﺪﻗﻪ ﻫﻢ ﻻزم ﻧﺪارﯾﻢ دوﺑﺎره اﺧﻢ ﻫﺎم در ﻫﻢ ﺷﺪ؛ﭼﻘﺪر ﭘﺮروﻫﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ

اوﻻ ﺧﺮ ﭘﻮل ﭼﯿﻪ؟ ﺑﺎ ادب ﺑﺎش،دوﻣﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻦ ﺣﺮف ﻫﺎم ﺳﺮﯾﻊ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪم

ﺗﺎ اﺟﺎزه ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ را ﺑﻪ اون ﭘﺴﺮ ﭘﺮروي ﮔﺴﺘﺎخ ﻧﺪم اﻣﺎ ﻓﺮﯾﺎد زد: ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دوﺳﺖ داري اﺳﻤﺶ رو ﺑﺬار

از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺴﺖ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ اوﻣﺪ ﭘﻮل رو ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮت ﮐﻨﻪ،ﮐﻪ

اﻣﺎن ﻧﺪادم و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم در ﻃﻮل راه ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد !ﺗﺎ اﻻن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد

ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ درﯾﺎﺳﺖ !درﯾﺎ ﻫﻢ ﮐﻪﺑﺎﺷﻪ ﭼﻪ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﻪ؟ ﻧﯿﺶ ﺧﻨﺪي ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﭘﺴﺮ زدم آري،ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ

درﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮ ﺗﻼﻃﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ در آن ﻏﺮق ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯿﺶ ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﺮد و

ﺗﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد ﺟﻠﻮي در ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم واي ﺧﺪا ﺑﺎز ﻫﻢ دﯾﺮ رﺳﯿﺪم

ﺣﺎﻻ ﻃﻌﻨﻪ ﻫﺎي دوﺑﺎرش ﺑﻪ ﺳﺮم ﻣﯽ رﯾﺰه اﯾﻦ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﺘﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻮان ﻗﺮار دارم دﯾﺮ ﺑﺮﺳﻢ؟

ﭘﻮﻓﯽ ﮐﺸﯿﺪم و ﭘﯿﺎده ﺷﺪم ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ﮐﻪ رﻓﺘﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﯿﻮان ﮐﻪ در…

https://edugohar.ir/?p=146
لینک کوتاه مطلب:
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " گهر رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.