دانلود رمان قلبم سهم تو چشمات مال من pdf از مهسا حسین زاده مستقیم

دانلود رمان قلبم سهم تو چشمات مال من pdf از مهسا حسین زاده مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مهسا حسین زاده میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان قلبم سهم تو چشمات مال من

درمورد دختریه به اسم مهسا که با یه خواننده ازدواج کرده و زندگی خوبی داره

اما اون برای این زندگی تاوانی داده و همه چیز رو رها کرده

اما در آینده همین

رمان پیشنهادی:دانلود رمان باوان رویا نیکپور

قسمت اول رمان قلبم سهم تو چشمات مال من

ﺑﺎ ﻧﻮري ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎم زد از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪم
ﻏﻠﻄﯽ زدم و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭼﺮﺧﯿﺪم ﺑﺎ دﯾﺪن ﺻﻮرت ﺳﺎﻣﺎن ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻋﻤﯿﻘﯽ زدم و دﺳﺘﻢ رو ﺑﺎﻻ ﺑﺮدم

آروم ﻣﻮﻫﺎﺷﻮ ﻧﻮازش ﮐﺮدم آﺧﯽ ﭼﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﻨﺪه ي ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮدم و اﻧﮕﺸﺘﻤﻮ

ﮐﺸﯿﺪم رو ﻟﺒﺶ ﻫﻮووم ﭼﻪ ﻧﺮم ﺑﻮد دوﺑﺎره ﺧﻨﺪﯾﺪم ﮐﻪ آروم اﻧﮕﺸﺘﻢ رو ﺑﻮﺳﯿﺪ ﮔﻔﺘﻢ:ﺑﯿﺪاري؟

ﻃﺎق ﺑﺎز ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:آره ﻫﻨﻮز ﭼﺸﻤﺎش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ:ﭘﺲ ﻣﻦ ﻣﯿﺮم ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ رو اﻣﺎده ﮐﻨﻢ

ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻠﻨﺪﺷﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ رو ﺣﻠﻘﻪ ﮐﺮد دور ﮐﻤﺮم و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻠﻨﺪﺷﺪﻧﻢ ﺷﺪ

ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻧﮕﺎش ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﺸﻤﺎش رو ﺑﺎز ﮐﺮدو ﮔﻔﺖ:وﻟﺶ ﮐﻦ ﻋﺰﯾﺰم ﯾﮑﻢ دﯾﮕﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﻮن ﮔﻔﺘﻢ:آﺧﻪ ﮔﺸﻨﻤﻪ

ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :اﻻن ﺧﻮدم ﻣﯿﺮم ﺑﺮات اﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﯽ ﺧﯿﺎل ﺧﻮدم رو ﺗﻮ آﻏﻮﺷﺶ ﺟﺎ دادم ﻣﯽ دوﻧﺴﺘﻢ ﻫﺮﭼﯽ ﺑﮕﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪه

ﺳﺮم رو رو ﺳﯿﻨﻪ اش ﺟﺎ دادم و ﭼﺸﻤﺎم رو ﺑﺴﺘﻢ ﯾﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﮐﻮﺗﺎه رو ﻟﺒﺎم ﮐﺎﺷﺖ و

آروم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ اااااا اﯾﻨﮑﻪ رﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﺣﺲ و ﺣﺎﻟﻢ ﭘﺮﯾﺪ، اﯾﻦ ﺗﺨﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﺧﻮﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮرﯾﺶ

ﺣﺎل ﻧﻤﯿﺪه ﺑﻠﻨﺪﺷﺪم و اول رﻓﺘﻢ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﺑﻌﺪاز ﺗﻤﻮم ﺷﺪن ﮐﺎرم اوﻣﺪم ﺑﯿﺮون ﻟﺒﺎس ﺧﻮاﺑﻤﻮ

ﺑﺎ ﯾﻪ ﺗﺎب ﺷﻠﻮارك ﻋﻮض ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻫﺎم رو ﯾﻪ ﺷﻮﻧﻪ اﻟﮑﯽ زدم و اوﻧﺎرو ﺑﺴﺘﻢ رﻓﺘﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﻫﻮووم ﭼﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ي ﮐﺎﻣﻠﯽ دﻟﻢ ﺿﻌﻒ رﻓﺖ ﻫﻨﻮز ﻣﺘﻮﺟﻪ ..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …