دانلود رمان قایمکی pdf از خورشید.ر با لینک مستقیم

دانلود رمان قایمکی pdf از خورشید ر با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان خورشید ر میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان قایمکی

ﻣﯿﻌﺎﺩ ﭘﺴﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﺯدﺧﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﮊﯾﻨﺎ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﻭ

ﭼﻮﻥﺁﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺭﺷﮕﺎﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩ ﻣﯿﺘﺮﺳﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯿﻌﺎﺩ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﻭﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻭ ﻣﯿﻌﺎﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

ﻫﻤﯿﻦﺯﻭﺩﯼ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﯾﺲ ﻋﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﯾﺲ

ﻧﯿﺴﺖ ﻭ

رمان پیشنهادی:دانلود رمان جام عقیق مرضیه یگانه

قسمت اول رمان قایمکی

بادھن پرحرف نزن برو بھ قیافت برس اینجوري مي خواي بري ؟

روشھ مي خوام برم درس بخونمنھ چھ جوري مي خوام برم؟ مگھ مي خوام

برم زایشگاه زنمو بیارم خبرم؟دانشگاس اصلا اسمش

نیست تو خیلي ھم درس مي خوني دلمو خوش كرده بودم بري دانشگاه ادم مي شي اما تو ادم

نمیشي حداقل اون موھاتو از جلوي چشمات بزن كناركھ باوركنم دارم مي برمت دانشگاه نھ

ارایشگاه

پا شو دیر شد من كلي كار دارمچرا با گاه اینقدر قافیھ میاي مامانھ من

از وقتي كھ گواھینامموپلیس باطل كردخیلي وقتا مامانم منو مي بره ومیاره این موضوع یھ مدت

واسھ بچھ ھا ي دانشگاه شده بود سوژه اما من ككمم نمي گزه اینا مھم نیست مھم اینھ كھ مامان شده

راننده شخصیم اووه اونم مامان من یھ مامان مذھبي و خشك

اھاي شترمرغ واستا ببینم

نادربا عصبانیت بھ سمتم برگشتو گفت: شترمرغ خودتي وصدجدو ابادت

حداقل ارومتر بگو ابروم رفتفكركردي من روشون تعصب دارم؟ نھ بابا من بي رگ وریشھ تر از این حرفام

ابروت پیش خانوم فرخي رفت؟

نادر كھ انتظار نداشت من از نگاھاي پرمحبتشون بھ ھم باخبر باشم ؛اخماش باز شدو گفت:تو دو

  نداري دھقان

نادر ….

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …