دانلود رمان عشق مشکی pdf از محبوبه۷۷ لینک مستقیم

دانلود رمان عشق مشکی pdf از محبوبه۷۷ لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان محبوبه۷۷ میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان عشق مشکی

چند سال بود ندیده بودمش دلم براش تنگ شده بود

زل زده بودم به سقف و دراز کشیده بودم رو تخت یعنی میشه یه روز دوباره ببینمش؟

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان پیچ شمرون

قسمت اول رمان عشق مشکی

از دانشگاه خارج شدیم. با دوستم السا رفتیم بیرون که وسط راه گفت:

+جواب پدر مادرمو چی بدم میدونی که گیر میدن السا یه کافه نزدیک اینجا میشناسم بریم؟

+خوب بریم دوستم برو بابا تو هم همش میگی گیر میدن گیر میدن

-حاال شدی دختر خوب

رفتیم سمت کافه و یه میز خالی بود و نشستیم و گارسون اومد گفت:

امرتون چی میل دارین؟

– قهوه

+یه اسپرسو لطفا

گارسون یادداشت کرد و رفت.

السا گفت : کافه دنجیه اینجا زیاد میام

+آره خیلی خوشگله و همم شلوغ

داشتیم حرف میزدیم که گارسون سفارشا رو آورد و گفت: امر دیگه ندار ین؟

+ممنون خیر ممنون

با یه لبخند به السا نگاه کردم و یه دفه گفت: رونا این پسره رو به رویی رو میبینی همین که پشت من نشسته

گفتم: آره عزیزم چطور؟

حس میکنم میخ شده رو من

حس نکن السا تو حس نکنی راحت تری

یه چشم غره بهم رفت گفت: خوشگل ترین پسر دانشگاست میگن به هیچ دختری محل نمیده

+به درک منم بهش محل نمیدم

پاشد و گفتم کجا میریاه رونا خیلی بیشعوری

+گوه نخور السا بشین سره جات میرم شماره بدم

-اگه به تو باشه دوتامون میترشیم

داشت میرفت که گفتم السا دیوونه بیا اینجا

+برو بابا تو هم ب یا

دستمو گذاشتم رو سرم و آروم گفتم زمونه برعکس شده عوض اینکه اون بیاد شماره بده این رفت شماره بده.

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …