دانلود رمان عشق آمازونی جلد دوم pdf از آمنه آبدار با لینک مستقیم

دانلود رمان عشق آمازونی جلد دوم pdf از آمنه آبدار با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان آمنه آبدار میباشد

موضوع رمان :طنز/عاشقانه

خلاصه رمان عشق آمازونی جلد دوم

در ادامه ماجراهای طنز یزدان و هانا است و اما با حضور شخصیت های جدید که هر کدوم

یه طنزی رو رقم می زنن. دلارام عشق یزدان و هانا که عجیب با یزدان سر لج افتاده…

دریا دختری دیوونه تر از هانا، که دوست داره زود شوهر کنه و نیمه گمشده اش رو پیدا کنه

 ولی از بخت بد روزگار، هر بار یه ضد حال می خوره!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان روزهای بی قراری

قسمت اول رمان عشق آمازونی جلد دوم

یعنی االن واقعا قراره هانا تو فیلم باز ی کنه؟

روشنک یه لحظه نگاهش رو از گوشی برداشت و یه چیپس انداخت تو دهنش و گفت:

آره نقش اول رو بهش دادن.

احتماال نقش اوله فیلمم یه خره!

با حرص بسته دستمال کاغذی رو تو صورت دریا پرت کردم.

حرف نزن بیشعور… دوستت داره معروف م یشه!

خیل ی خب بابا، تو ف یلمو باز ی کن، از کجا معلوم باز این فیلمه شکست نخوره؟

راستم می گفت! احتمالش زیاد بود… ولی ما به چیزای منف ی فکر نم ی کنیم.

کم انرژ ی منف ی بده، به این فکر کن که فردا پس فردا کنار یه آدم معروف راه می ر ی و اعتماد به

نفست اعتماد به سقف میشهدهن کجی کرد که پرس یدم:

چخبر از فریاد؟

کات کردیم! اون لیاقت منو نداشت.

باز چرا؟

بهش گفتم ب یا ازدواج کنیم، گفت قصد من ازدواج نیست. تو چی؟ هنوز سینگلی؟

نفس عمیق ی کشیدم و چیپس تو دهنم رو قورت دادم که چشمام گرد شد و تا پایین رفتنش همون

جور گرد موند… خیل ی بد بریده بود. لیوان آب رو برداشتم..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …