دانلود رمان عاجز از انتظار pdf از Afsa با لینک مستقیم

دانلود رمان عاجز از انتظار pdf از Afsa با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان Afsa میباشد

        موضوع رمان: اجتماعی/تراژدی

     خلاصه رمان عاجز از انتظار

سورن
از انتظار متنفر بودم! و دقیقاً از هر چیزی که بدت بیاد سرت میاد!

با کلافگی روی نیمکت نشسته بودم؛ دست به سینه و اخمو.

سروصدای بچه هایی که توی اتاق بودن تو گوشم وزوز میکرد و اعصابم رو به هم میریخت.

اگه مجبور نبودم عمراً نمیرفتم؛ ولی خب اگه نمیرفتم سام رو مخم میرفت.

هروقت باید سارا به خونه میاومد عصبی میشد خصوصاً این بار که یکی از معامله هاش به هم خورده بود

و عصبیتر هم بود.

البته میتونستم بگم یکی از خدمتکارها یا حتی راننده بیارتش؛ ولی خب سام و اون زن عوضیش روی تک

دخترشون حساس بودن و به اصطالح، کسر شأن بود که یک نوکر بره دنبال سارا.

دختر جوونی که کنارم نشسته بود با سادگی تمام پرسید:

-ببخشید شما منتظر کدوم یکی از بچه هایین؟ تاحالا شمارو ندیده بودم.

چشمهام رو تو حدقه چرخوندم و بیحوصله جواب دادم:

-اومدم دنبال برادرزادهام؛ سارا تهرانی.

با اشتیاق پرسید:

-دختر آقای سام تهرانی؟

با چشمهای بسته سرم رو به نشونه تایید تکون دادم.

از مهدکودک و فضای مضحکش متنفر بودم! چون کالً از بچهها خوشم نمیاومد.

دختره هم دست بردار نبود و با لحن اغواگرانه و خنده ریزی گفت:

-منم هرروز دنبال تنها برادرم میام؛ بچه ها موجودات جالبین.

نفسم رو با کلافگی بیرون دادم و در سکوت بهش چشم غره ریزی رفتم شاید بیخیال بشه؛ که خداروشکر

شد. اگه نمیشد نمیتونستم زنده موندنش رو تضمین کنم!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان باجه موذی گری

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …