گهر رمان

دانلود رمان شیرینی یک تلخی pdf از یگانه با لینک مستقیم { با بهترین کیفیت }

دانلود رمان شیرینی یک تلخی pdf از یگانه با لینک مستقیم

دانلود رمان شیرینی یک تلخی pdf از یگانه با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان یگانه میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان شیرینی یک تلخی

درمورد دختریه که طی یکسری از بی فکری ها ده سال از زادگاهش دور میمونه اما

سرنوشت بعد ازین ده سال چیز دیگری برایش رقم میزند

رمان پیشنهادی:دانلود رمان یک مشت خالی از زندگی یگانه

قسمت اول رمان شیرینی یک تلخی

ﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺖ:ﺗﺮﻧﻢ ﺗﺮﻧﻢ ﮐﺠﺎﯾﯽ

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﺮم را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدم:وای ﻣﺎﻣﺎن ﭼﮫ ﺧﺒﺮه ﭘﺪر ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ را ﺗﺎ ﻣﯿﮑﺮد

ﮔﻔﺖ:ﻗﺮاره ﺑﺮﯾﻢ اﺻﻔﮭﺎن ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻓﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ:ﺧﺐ ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮش ﺑﮕﺬره ﻣﺎﻣﺎن ﻣﺜﻞ

ھﻤﯿﺸﮫ ﺗﺮش ﮐﺮد:اﯾﻨﺪﻓﻌﮫ ھﻤﮫ ﺑﺎھﻢ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﻼﻓﮕﯽ دﺳﺘﯽ ﺗﻮ ﻣﻮھﺎم ﮐﺮدم:ﭼﺮا وﻗﺘﯽ

ﻣﯿﺪوﻧﯿﻦ ﺟﻮاﺑﻢ ﭼﯿﮫ ﺑﺎزم ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺪﯾﻦ ﭘﺪر:اﻣﺎ دﺧﺘﺮم اﯾﻨﺪﻓﻌﮫ ﻓﺮق ﻣﯿﮑﻨﮫ ﺣﺎل ﻋﺰﯾﺰ ﺧﺎﻧﻮم

ﺟﻮن ﺧﻮب ﻧﯿﺲ ﺗﻮ ﮐﮫ ﻧﻤﯿﺨﻮای ارزو ﺑﮫ دل از دﻧﯿﺎ ﺑﺮه ! ﻣﺎﻣﺎن ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻤﯽ ﻧﺎزک ﮐﺮد و

اداﻣﮫ ی ﺣﺮف ﭘﺪر را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:ﻏﯿﺮ اﯾﻦ، ﻋﺮوﺳﯽ ﻧﻐﻤﮫ ھﻢ ھﺴﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﺎﻧﻮم ﺟﻮن ﻣﯿﮕﮫ

دوس داره ﻗﺒﻞ ﻣﺮﮔﺶ ھﻤﮫ ﻧﻮه ھﺎﺷﻮ ﺗﻮ رﺧﺖ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺒﯿﻨﮫ واﺳﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﻐﻤﮫ ﻣﺮاﺳﻤﺸﻮ ﺟﻠﻮ

اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺟﮭﺖ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺗﺮاﺷﯽ ﮔﻔﺘﻢ:ﺣﺎﻻ اﮔﮫ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﻧﯿﺎم ﻋﺮوﺳﯿﮫ ﻧﻐﻤﮫ ﺑﮭﻢ ﻣﯿﺨﻮره ﻣﺎدر ﻣﻦ

ﺗﻮ ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮ از ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺪوﻧﯽ اﻻن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاره ﻣﻦ ﻓﻌﻼ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﮕﯿﺮم

ﻣﺎﻣﺎن:ﻟﻮس ﻧﺸﻮ ﺗﺮﻧﻢ ﺗﻮ ﮐﮫ ﺗﻘﯽ ﺑﮫ ﺗﻮﻗﯽ ﻣﯿﺨﻮره ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮی ﻣﻦ ﮐﮫ ﻣﯿﺪوﻧﻢ داری

ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﯿﺎرﯾﻮ از ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻧﮕﺎه آن روز ﭘﺪر و ﻣﺎدرم طﻮری ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺎی ھﯿﭻ

ﻋﺬری را ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻤﯿﮕﺬاﺷﺖ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ﻣﺠﺎب ﺑﮫ رﻓﺘﻦ ﺷﺪم ﻣﺎﻣﺎن:ﺗﺮﻧﻢ ﺑﺎز ﺗﻮ ﭼﮫ ﻓﮑﺮی

ھﯿﭽﯽ ﺑﮫ ﺧﺪا ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻣﺎن ﭼﺸﺎﺷﻮ رﯾﺰ ﮐﺮد:ﭘﺲ اﮔﮫ ھﯿﭽﯽ ﻧﯿﺲ ﭘﺎﺷﻮ ﭼﻤﺪوﻧﺘﻮ ﺑﺒﻨﺪ

ﭼﻤﺪون ! ! ﻣﮕﮫ ﻗﺮاره ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﺑﻤﻮﻧﯿﻢ ﭘﺪر ﻋﯿﻨﮑﺶ را ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻ داد و ﮔﻔﺖ:

رﻓﺘﻨﻤﻮن…

ارسال دیدگاه جدید

نظرات برای این مطلب بسته شده است.

Sorry, the comment form is closed at this time.

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.