دانلود رمان شعله شب pdf از Miss_Farnoosh با لینک مستقیم

دانلود رمان شعله شب pdf از Miss_Farnoosh با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان Miss_Farnoosh میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان شعله شب

گیسو موحد به دلیل اتفاقات مجهول گذشته با خودِ واقعیش تفاوت زیادی پیدا کرده.

در این بین چیزهای زیادی از دست رفته؛چیزهایی که بازگشتشون محال به نظر میرسه!

اما ماه همیشه پشت ابر پنهون نمیمونه! با روشن شدن جریانات گیسو قدم در راهی نامعلوم میذاره،

راهی که همه چیز رو عوض میکنه! همه چیـز!..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آرام بغل بگیر مرا

قسمت اول رمان شعله شب

دستش دور سرم میچرخید و بھ وضوح میتونستم کم شدن حجمشون رو از روی

صورتم حس کنم،با ھر چرخش نفسھام کشدارتر میشد و حلقھ دستام سفت تر

نمیخواستم بھ این فکر کنم کھ بازھم از موفقیت نشونھ ای نباشھ..نمیتونستم فکر کنم

بازھم یھ شکست خورده بھ تمام معنا ھستم و ھمھ ھست و نیستم تباه شده ست!

درست ھمون لحظھ میون افکار مغشوشم،جریان ھوا رو روی پوستم حس کردم

پوست صورتم باد خورد و خنک شد یھ چرخش دیگھ دور سرم و حالا

کامل شده بود تمام باندھا کنار رفتھ بود اینو میتونستم از سبکی صورتم حس کنم!..

چشم بستم تا نبینم .

چشم بستم تا مجددا برام ھمھ چیز یاد اوری بشھ .

چشم بستم تا چھره ام رو تو خاطرم نگھدارم و یادم بمونھ کی بودم .

خیلی چیزا قرار بود از ھمین لحظھ تغییر کنھ خیلی از چیزھایی کھ از مدتھا قبل

براشون برنامھ داشتم خیلی چیزالھجھ غلیظ انگلیسی اش تو فضای مسکوت منعکس شد:

-نمیخوای چشماتو باز کنی گیسو جان؟ با دستش بھ اینھ سمت چپم اشاره کرد:قوی

باش دختر!

مردمک چشمام دو دو میزد،پریدن پلک راستم رو حس کردم، لبخند مرموذی روی

لبھای پروفسور ھانس نشستھ بود

لبخندی کھ ترغیبم میکرد بھ پاھای بی جونم حرکت ببخشم تا بھ جلو حرکت کنم…

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …