دانلود رمان دکل pdf از الیخاس با لینک مستقیم

دانلود رمان دکل pdf از الیخاس با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان الیخاس می باشد

موضوع رمان:ترسناک/هیجانی

خلاصه رمان

همه ی اتفاقات مربوط به یک دکل قدیمیه نقطه ی مشترک

همه شخصیت های داستان برمیگرده به دکل..

هرکس که خودش رو درگیر ماجرای دکل کرده یا مرده یا میمیره//

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخو

قسمت اول رمان دکل

ﮔﻮﺷﯽ اش را ﺑﯿﺮون آورد و ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮخ زد:

ﻣﻦ دارم ﻣﯿﺮم ﺳﺮاغ اﯾﺴﺘﮕﺎه رادﯾﻮ…ﻣﻄﻤﻌﻨﻢ ﯾﻪ ﭼﯿﺰی دﺳﺘﮕﯿﺮﻣﻮن ﻣﯿﺸﻪ!!

ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻌﺪی را ﺑﺮای ﺧﻮاﻫﺮش ﻓﺮﯾﺒﺎ زد ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻮﺷﯽ اش

را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ ﺷﺎﻫﺮخ ﺟﻮاﺑﺶ را داد:ﻧﺮو…ﺑﺰار ﺑﺎﻫﻢ ﻣﯿﺮﯾﻢ!!

ﻓﻬﻤﯿﻪ ﭘﻮزﺧﻨﺪی زد و ﺗﻮی دﻟﺶ ﻟﻘﺐ ﺗﺮﺳﻮ را ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮخ داد

ﺑﻼﺧﺮه دﻟﺶ را ﺑﻪ درﯾﺎ زد و ﮔﻮﺷﯽ اش را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد ﻣﻘﻨﻌﻪ

ﮐﻮﺗﺎﻫﺶ را ﺟﻠﻮﺗﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﻀﻄﺮب ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاف اﻧﺪاﺧﺖ…

اﺻﻮﻻ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﯾﺎدی ﺧﻠﻮت ﺑﻮد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺐ دﯾﮕﺮ

ﭘﺮﻧﺪه ﻫﻢ ﭘﺮ ﻧﻤﯿﺰد ﭘﺲ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺳﺘﺮس

داﺷﺖ ﺑﻼﺧﺮه ﮐﺎرش ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﻧﺒﻮد؟؟ﻗﻔﻞ را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ

داﺷﺖ ﺑﺎز ﮐﺮد و داﺧﻞ ﺷﺪ…زﯾﺎدی ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد ﺣﺴﺎﺑﺶ را ﮐﺮده ﺑﻮد

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﭼﺮاغ ﻗﻮه ﮐﻮﭼﮏ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ اورده ﺑﻮد…

ﭼﺮاغ ﻗﻮه را روﺷﻦ ﮐﺮد و روی وﺳﺎﯾﻞ و اﺷﯿﺎ اﻧﺪاﺧﺖ…ﻫﻤﻪ ﮐﻬﻨﻪ و

زﻧﮓ زده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺖ اﺗﺎﻗﮏ ﻋﺎﯾﻖ در ﻧﻮر ﭼﺮاغ ﻗﻮه ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ…

ﺧﻮدش ﺑﻮد اﺗﺎﻗﮏ رادﯾﻮ ﺑﯽ ﻣﻌﻄﯽ وارد اﺗﺎﻗﮏ ﺷﺪ و روی ﺻﻨﺪﻟﯽ

ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دم و دﺳﺘﮕﺎه از ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻮد و

ﻣﺎل دوره ی ﻋﻬﺪ ﺑﻮق اورا ﺑﻪ وﺟﺪ آورده ﺑﻮد…ﮔﻮﺷﯽ اش را ﺑﯿﻮن

درآورد و ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲﮔﺮﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮد ﻧﻮر اﻓﺘﻀﺎح ﺑﻮد

ﮐﻤﯽ ﺳﺮک ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﯽ ﺧﻮرد و

ﺗﻮی ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ…

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …