دانلود رمان دل آغشته به بوی تو pdf از زهرا برومند با لینک مستقیم

دانلود رمان دل آغشته به بوی تو pdf از زهرا برومند با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زهرا برومند میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان دل آغشته به بوی تو

گاهی آنقدر عاشق می شوی، که عطر معشوق، میان تار و پود و

مهر برخواسته از قلبت هم، می نشیند

این که آنقدر عاشق باشی که دلت به بوی معشوق آغشته باشد عجبی نیست

ولی اگر عشق، ممنوعه باشد و اگر ها و اما ها را در خود جای دهد، عجب دارد

دل آغشته به بوی تو، عاشقانه ای از دوست داشتنی دلنشین را

روایت می کند دلنشین ولی گرفتار ممنوعه ها!

رمان پیشنهادی:دانلود رمان اربابی در ایران قدیم مسیحه زادخو

قسمت اول رمان دل آغشته به بوی تو

ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﺷﯽ رو ﺑﺮداره؛ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﯿﮕﺎر، ﯾﻪ ﻓﻨﺪك و ﺟﺎﺳﯿﮕﺎري ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﻟﻦ رﻓﺖ

ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺧﻮﻧﻪ اش؛ ﺧﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮد ﺑﻬﺶ آراﻣﺶ ﻣﯿﺪاد اﻣﺎ اﻻن

ﻫﯿﭽﯽ ﺟﺰ ﺣﻀﻮر اﻓﺴﻮن ﺑﻬﺶ آروﻣﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد اﻓﺴﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﯿﺮوﻧﺶ ﮐﺮد اﻓﺴﻮﻧﯽ

ﮐﻪ اون ﺑﺮاش ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮد اﺷﮑﺎش رو ﭘﺎك ﮐﺮد ﮐﻒ ﺳﺎﻟﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ دﯾﻮار ﺗﮑﯿﻪ داد

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد رو ﻧﻤﯿﺪوﻧﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺪوﻧﺴﺖ اوﻧﻘﺪر زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد؛ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻦ

ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ و ﻻزم ﺑﻮد ﭼﺮاﻏﻬﺎ رو روﺷﻦ ﮐﻨﻪ؛ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﻓﺴﻮن روﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺧﻮﻧﻪ رو ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ

ﺻﺪاي ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد؛ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ

زﺣﻤﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺟﻮاب دادن رو ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﺪه؛ دوﺷﺎﺧﻪ رو از ﭘﺮﯾﺰ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮد،

ﺧﺴﺘﻪ! ﻣﻬﺪي ﮐﻼﻓﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ رو روي ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﭼﺮا ﺟﻮاب ﻧﻤﯿﺪه اﻓﺴﻮن

ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺑﻪ؟ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدﺑﺰرگ و ﺑﻌﺪ ﻣﻬﺪي اﻧﺪاﺧﺖ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺪوﻧﺴﺖ ﺣﺎل

ﻣﺮدش ﺧﻮﺑﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ! ﻧﮕﺮان ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ! ﻣﻬﺪي آﺷﻔﺘﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و…

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …