دانلود رمان دروغ دو نفره pdf از فری بانو با لینک مستقیم

دانلود رمان دروغ دو نفره pdf از فری بانو با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان  فری بانو  میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

جوون چه خوشکلی تو لامصب ..بیا بالا در خدمت باشیم

نگاه دقیقی به چهرش انداختم

معلوم بود از اون دسته پسرای خوش گذرونه که خرجیش از جیب باباش میاد..

پوست نرم و براق دستاش و

نشون میداد تا حالا دست به سیاه و سفید نزده و فقط دنبال خوش گذرونی بوده

با صداش نگاه از صورت شش تیغ و صافش گرفتم_پسند کردی عزیزم؟؟

پوزخندی زدم_بله..چجووورم..

خودم کمی به سمت پنجره خم کردم

که چنگی به یقه ام زد و منو بیشتر به جلو کشید

به سختی خودم کنترل کردم تا با سر نرم تو شیشه

دستش از روی لباس روی سینه ام کشید

و اووم کش داری گفت

_سایزت عالیه…

لبخند چندشی زد_پس بپر بالا امشب در خدمتتون باشیم بانو..

خودم عقب کشیدم

که دستش از دور یقم باز شد

نامحسوس

نگاهی به نیلا که چندمتر اونطرف تر توی ماشین نشسته بود انداختم

که سری تکون داد

چشمکی زدم و سوار ماشین شدم

نگاهم به شهر تاریک و شلوغ افتاد

و ادمایی هرکس واسه کاری میدوید

و دختری از تو ماشین کناری با اخم زل زده بود به ماشین ما

با نشستن دستی روی ران پام

ترسیده شش متر بالا پریدم

_هین..

رمان پسشنهادی:دانلود رمان ممنوعه مرضیه یگانه

قسمت اول رمان دروغ دو نفره

چپ چپ نگاهش کردم_دارم فکر میکنم پسر به این خوشکلی)خدا

نسیب نکنه کجاش خوشکله(چه اسمی بهش میاد؟؟

انگار از تعریفم خوشش اومده بود

ران پام بیشتر فشرد_جوون عزیزم اسمم رادمهر.. تو چی

جیگرطلا..؟

از لحن حرف زدنش چندشم شده بود_نیلو..

باز فشاري به ران پام اورد_اسمت هم مثل خودت هات و زیباس

خانومی

با عصبانیت دستش پس زدم

که متعجب نگاهم کردبزور لبخندي زدم_

دستمالی تو الان

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …