دانلود رمان حوالی وهم pdf از الناز شاه ملکی مستقیم

دانلود رمان حوالی وهم pdf از الناز شاه ملکی مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان الناز شاه ملکی میباشد

موضوع رمان: ترسناک/تخیلی/عاشقانه

خلاصه رمان حوالی وهم

تا حاال شده یه پشت بوم رفتن، سرنوشتتون رو عوض کنه… باعث شه اتفاقات ترسناک و عاشقانه ای

واسه تون رخ بده.. برا ی من شده!

از وقتی که پام رو روی پشت بوم خونه مون گذاشتم سرنوشتم تغییر کرد، ماجراهای عجیبی واسهام

پیش اومد؛ اول ماجراهای ترسناکی که امید زندگی رو ازم گرفت و بعد..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان پاراهور مرضیه یگانه

قسمت اول رمان حوالی وهم

ناامید از کل دن یا، در گوشهای خود را به آغوش کشیدهام و انتظار می کشم؛ باالخره ی ا مرگ فرا می رسد،

یا معجزه!

در تاری ک ترین نقطهی زندگی ام ناگهان کورسوی نور ی جلب توجه م یکند، آن کورسوی نور شاید

همان معجزه ایست که انتظارش را می کشم.

هنگامی که حس م ی کنم پشتم خالیست، تو م یآیی و تک یهگاهم می شوی، تو برای من همان

معجزه ای!

تو آمده ای تا به من ثابت کن ی، این جا، حوال ی وهم و وحشت، چی ز دیگر ی هم وجود دارد؛ چیز ی به

نام عشق!

سینی چایی رو جلوی میالد گرفتم و وقتی یه فنجون برداشت، کنارش نشستم.

میالد عموم بود؛ عمو ی بیست و دو ساله ام، یعنی فقط دو سال اختالف سنی داشتیم؛ خدا

میدونست که من می الد رو از خواهر و برادرم هم بیشتر دوست داشتم و باهاش راحت تر بودم،

مادربزرگ و پدربزرگم فوت شده بودند و به همین دلیل م یالد زیاد خون ه ما می اومد، اما به خاطر

عالقه شدیدم نسبت بهش، اصال از این موضوع ناراحت ی ا عصبی نم ی شدم، مامان هم که میالد رو از

بچه هاش بیشتر دوست داشت از اومدنش خیلی…..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …