گهر رمان

دانلود رمان جیک pdf از پنلوپه وارد لینک مستقیم / متن و کیفیت عالی

دانلود رمان جیک pdf از پنلوپه وارد لینک مستقیم

دانلود رمان جیک pdf از پنلوپه وارد لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان پنلوپه وارد میباشد

موضوع رمان: خارجی

خلاصه رمان جیک

جیک پسر تتویی و پرسینگی شر و بشدت هاته که علارقم اینکه با زنای زیادی میخوابه

به هیچ کدومشون تعهد نداره تا اینکه بخاطر دانشگاه با یه دختر دیوونه ی از

خود راضی آتیشی به اسم نینا همخونه میشه که تمام معادلات شو از شناخت خانما بهم میریزه و

جوانه عشق رو تو دلش میکار اما نینا

رمان پیشنهادی:دانلود رمان همسایه دوست داشتنی من پنلوپه وارد

قسمت اول رمان جیک

ﺑﺎ دوﯾدن از ﭼﺎﻟﮫ ھﺎی آب اﺧر ﺳر ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﻼﺳﮭﺎ رﺳﯾدم وﻗﺗﯽ داﺧل ﮐﻼس ﺷدم

ﺷﺑﯾﮫ ﺷﮭر ارواح ﺑود ﭘرﻓﺳور ﺳﺎرﻣﺎرﻓﺗﮫ ﺑود اﻣﺗﺣﺎن ﺗﻣوم ﺷده ﺑود و ﻣن ﺣﺗﯽ

ﻧﺗوﻧﺳﺗم ﺑﮭوﻧﮫ ای ﺑرای ﻏﯾﺑﺗم ﺑﯾﺎرم «ﮔﺎﯾﯾدﻣت» ﺑرﮔﺷﺗم و ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﯾرون ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن رﻓﺗﯾم ﺑﺎرون ﺑﺷدت ﻣﯽ ﺑﺎرﯾد

ھوﻟﯽ ﺑﺎز داﺷت رﯾز رﯾز ﻣﯽ ﺧﻧدﯾد و اﯾﻧﺑﺎر ﺷروع ﺑﮫ ﺳﮑﺳﮑﮫ ھم ﮐرد «ﺑﺎز داری

ﺑﮫ ﭼﯽ ﻣﯾﺧﻧدی ھﺎن؟»ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ رو ﯾﮑم از ﺻورﺗش ﮐﻧﺎر زدم ﺑﮫ ھوﻟﯽ ﻧﮕﺎه ﮐردم

ﮐﮫ دﯾدم ﺑﮫ روﺑروش ﺧﯾره ﺷده و ﺑﮫ دﺧﺗری ﮐﮫ زﯾر ﺑﺎرون ﻣﯽ رﻗﺻﯾد و ﻣﯽ ﭼرﺧﯾد

ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐردھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دورو ﺑرﻣون ﺑود دﻧﺑﺎل ﺳرﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﮔﺷت دﺧﺗر ﺑﮫ آﺳﻣون

ﺧﯾره ﺷده ﺑود اﺟﺎزه ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﻗطره ھﺎی ﺑﺎرون ﺧﯾﺳش ﮐﻧﮫ و ازھر ﻟﺣظﮫ اش ﻟذت ﺑﺑره

ﺣﺗﯽ ﺑراش ﻣﮭم ﻧﺑود ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ داره ﺑﮭش ﻧﮕﺎه ﻣﯾﮑﻧﮫ ﺑﻌد از ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ

ﺑﮭت و ﺷﮕﻔﺗﯽ ﻧﮕﺎھش ﮐردم ﺑﮫ ﺳﻣﺗش رﻓﺗم ھرﭼﯽ ﺑﮭش ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯾﺷدﯾم ھوﻟﯽ

ھﯾﺟﺎن زده ﺗر ﻣﯽ ﺷد دﺳت ھﺎ و ﭘﺎھﺎش رو ﺗو ﮐرﯾرش ﺗﮑون ﻣﯾداد اون اﺣﺗﻣﺎﻻ اھل

ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ ﺑود و ھم ﺳن ﻣن ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳﯾد ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﺎﯾد ھﻔده ﯾﺎ ھﺟده ﺳﺎﻟش

ﺑﺎﺷﮫ ﯾﮫ داﻣن ﺑﻠﻧدو ﺳﺑﮏ ﭘوﺷﯾده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ھرﺑﺎر ﭼرﺧﯾدﻧش…

ارسال دیدگاه جدید

نظرات برای این مطلب بسته شده است.

Sorry, the comment form is closed at this time.

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.