دانلود رمان جدال عشق و غیرت pdf از شایسته نظری با لینک مستقیم

دانلود رمان جدال عشق و غیرت pdf از شایسته نظری با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان شایسته نظری میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان جدال عشق و غیرت

داستانی ازاستاددانشگاهی به نام کمیل که به خواست خانواده اش

مجبور به ازدواج با دختری می شود که او را یک بار هم ندیده است…

شب خواستگاری متوجه می شود آن عروس‌اجباری همان

شاگرد بی‌نظم و زبان‌دراز کلاسش است که باعث مشروط

شدنش شده

دختری که بعد از ازدواج همچنان به دنبال عشق قدیمیش است و

غیرت استادش را به چالش می کشد…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان بی پناهی همراز شایسته نظری

قسمت اول رمان جدال عشق و غیرت

به سرعت از اتاق خارج شده و به سروی س رفتم با آب خنک صورتم را شستم تا از التهاب چشمانم کم

شود، به اتاق برگشتم در حالی که با آستین لباسم صورتم را خشک می کردم به سمت آینه رفتم لب

هایم بر اثر گریه ورم داشت و چشمانم به سرخی می زد، کمی کرم به صورتم و رژ کم رنگی به لبم زدم،

به سمت لباس هایم رفتم و مانتو آبی نفت ی همراه شلوار ل ی مشک ی پوشیدم، شال آبیم را مرتب سر

کردم، جور ی که موهای م داخل بود. سر از پا نمی شناختم، به راستی که قصد پرواز داشتم. ک یفم را از

جالباسی برداشتم، با قدم های بلند به سمت موبایلم رفتم و از روی تخت ب رداشتمش؛ از اتاق خارج

شدم؛ رامین روی مبل نشسته و کتابی دستش بود، مادر در حالی که آز آشپزخانه بی رون م ی آمد اخم ی

کرد:

ـ کجا به سالمتی؟

شانه ای باال انداختم و به رامین چشم دوختم، کتاب را روی م یز انداخت و گفت:

ـ می خوایم بریم بی رون.

مادر به او نزدیک…

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …