دانلود رمان جا مانده در کافه تریا pdf از فریبا میرزایی لینک مستقیم

دانلود رمان جا مانده در کافه تریا pdf از فریبا میرزایی لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فریبا میرزایی میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان جا مانده در کافه تریا

اواخر آبان ماه بود تو اتاق به روی تختم دراز کشیده بودم و داشتم به جای ناهاری که نخورده

و قهر کرده بودم، حرص می خوردم

آخه این که بخوام برم دانشگاه چه گناهیه؟ این همه آدم دارن میرن دانشگاه منم مثل اون

ها گیر یه مشت آدمی افتادم که یه کالم از حرف هام رو نمی فهمن و منو هم اسیر باورهایغلطشون کردن

همینجور که داشتم با خودم کلنجار می رفتم، در اتاق باز شد و نگاهم از سقف به چهارچوب

در چرخید، مامان بود نگاه عمیقی بهم انداخت، چند قدم جلوتر اومد و شونه هاشو به دیوار

پشت سرش تکیه داد و گفت:

مگه واسه ناهار صدات نزدم..

یکم خودم رو تو تخت جابجا کردم و با نگاهی که به کمد رو به رویم انداخته بودم، با حالت

قهر گفتم:

منم گفتم که گرسنم نیست

گرسنت نیست یا درد دیگه ای داری؟

پوزخندی زدم و گفتم:

رمان پیشنهادی:دانلود رمان سنگ سیاه مرضیه یگانه

قسمت اول رمان جا مانده در کافه تریا

مگه واسه شما مهمه؟ اصال شما مگه می فهمین بچه ای مثل من رو دارین؟

شونه هاشو از رو دیوار کَند و اومد لبه تخت نشست، با دست هایی که یک عمر چوپونی و

کشاورزی کرده و بعد از ازدواجش ظرف و رخت شسته بود، پاهام رو نوازش می داد و با انگشت

هام بازی می کرد، دلم داشت ضعف می رفت و داشتم کم کم نرم می شدم ولی نه، من نباید از

خواسته هام کوتاه بیام اگه بازم اللمونی بگیرم دیگه هیچ وقت به حرف هام اهمیتی نمیدن

پاهام رو تکون دادم تا از دست هاش دور بشن ولی..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …