دانلود رمان تیمارم کن pdf از پفک نمکی لینک مستقیم

دانلود رمان تیمارم کن pdf از پفک نمکی لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان پفک نمکی میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان تیمارم کن

بهرو بعد از اسباب کشی به‌ خونه ی قدیمی تصمیم به گشت و گذار در محله ی جدید می‌گیرد

اما مردِ مشکوکی از ته کوچه نظرش را جلب میکند

رمان پیشنهادی:دانلود رمان به من تکیه کن پفک نمکی

قسمت اول رمان تیمارم کن

به كوچه ي خلوت كه برگ هاي نارنجي رنگ نماي زيبايي

بهش داده بودن نگاه كردم نفس عميقي كشيدم

ريه هام پر از عطر پاييز شدن ، با هر قدمم خش خش برگ ها تسكين دهنده

روح شكسته ام ميشدن قدم هام بعد از تصادفي كه نميدونم دليلش چي بود

سست و بي رمق شده بودن موهاي خرمايي رنگم رو از روي صورتم

كنار زدم و به خونه ي مرموز ته كوچه نگاهي انداختم

درخت هاي گردو بلند و تنومندي از داخل خونه به كوچه سرك كشيده بودن

لبخندي زدم و به سمت شاخه هاي گردو رفتم

برگ هاي گردو حالم رو عوض ميكردن همزمان با دراز كردن

دستم به سمت شاخه ، در خونه باز شد

با استرس سرم رو چرخوندم كه متوجه چشم هاي سياه رنگي شدم ر از قبل به

عقب برداشتم َ با ترس خودم رو عقب كشيدم و قدمي سست ت دستي از

داخل خونه به سمتم دراز شد كه جيغ نسبتا بلندي كشيدم و به سمت خونه دويدم

خم شدم و سعي كردم نفسي تجديد كنم ،با بسته شدن در از جا پريدم و ايستادم

قلبم توي دهنم نبض گرفته بود و به راحتي صداي تپشش رو حس ميكردم

با صداي پيرزني از جا پريدم: _چيزي شده مادر ؟

بي جون لب زدم : _نه ! به صورتم نگاه كرد و با فضولي لب هاي چروكش رو تكون داد :

_تازه اومدي تو اين ..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …