گهر رمان

دانلود رمان بهت قول میدم pdf از shima79 و z_shakeri  لینک مستقیم + لینک مستقیم

دانلود رمان بهت قول میدم pdf از shima79 و z_shakeri  لینک مستقیم

دانلود رمان بهت قول میدم pdf از shima79 و z_shakeri  لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان shima79 و z_shakeri میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان بهت قول میدم

مادرانه هایی سراسر از عشق و اما کمبود پدرانه ها؛

پدرم کسی است که با او زندگی ام را می سازم اما مادرم

اوست که به تمام زندگی ام معنا می بخشد

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آنلاین خط و نشان مسیحه زادخو

قسمت اول رمان بهت قول میدم

ﺟﻠﻮي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮕﯽ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدن.ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﭘﺎرك ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻦ روي زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﺦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد،

ﺧﻮدﻣﻮ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﺸﻮن رﺳﻮﻧﺪم. ﺻﺒﺎ ﺑﺎ اﺧﻢ و ﻏﯿﻆ ﮔﻔﺖ: ﻋﻨﺘﺮﺧﺎﻧﻮم؟ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺪاره

ﮐﻪ واﺳﺖ ﺻﺒﺮﮐﻨﻪ ﻫﺎ . ﺑﺎﺑﯿﺨﯿﺎﻟﯽ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و رﯾﻠﮑﺲ ﺟﻮاب دادم: ﺧﺐ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ !ﺣﺎﻻ ﻣﮕﻪ

ﭼﯿﺸﺪه؟؟ﮔﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ زﻏﻮره ﺣﻠﻮا ﺳﺎزي؛ﺻﺒﺮ ﮐﺮد،ﺣﺎﻻ ﯾﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺧﻮب ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻣﯿﺸﻪ! اﻟﻨﺎز

ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﻔﺖ:ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﺮات ﺑﺎز ﮐﻨﻢ؟اﺧﻪ ﮐﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺎر ﻣﯿﺪه؟؟ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﮔﺮﻓﺘﻢ و

ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﻢ!!_ﻗﯿﺎﻓﻢ ﻋﺎدي ﺷﺪ_ اداﻣﻪ دادم: اﺧﻪ ﮐﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪار آدم ﮔﻨﺪاﺧﻼق ﻣﯿﺸﻪ

ﺷﯿﻮا ﺑﺎﺟﺪﯾﺖ:ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺠﺎي دﻋﻮا ﺑﺮﯾﻢ داﺧﻞ؛اﯾﻦ ﺣﺴﺎم ﺧﺎن ﺻﺒﺮش ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺑﺸﻪ رﻧﮕﻤﻮﻧﻮ ﺑﺎ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ

ﺷﻤﺎره دو ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻫﺎ!! ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻟﺮز ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ازﺧﻮدش ﻧﺸﻮن داد: اﯾﯿﯿﯿﯿﯿﯽ ﺑﺮﯾﻢ؛ﺑﺮﯾﻢ ﮐ

ﺗﻮي اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎ ﯾﺦ زدﯾﻢ. رﻓﺘﯿﻢ داﺧﻞ.ﺻﺪاي ﺧﻨﺪه و ﺗﻖ ﺗﻖ ﮐﻔﺸﺎي ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﻮن ﺳﮑﻮت ﺷﺮﮐﺖ رو

ﺷﮑﺴﺖ. ﻣﻨﺸﯽ ﺑﺎدﯾﺪن ﻣﺎ ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻤﯽ ﻧﺎزك ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ: اﻣﺮﺗﻮن ﺻﺒﺎ ﺑﺎﭼﺸﻢ ﻏﺮه: دﺧﺘﺮﺧﺎﻟﻪ

آﻗﺎي رادﻓﺮم. ﻣﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻧﺴﺒﺖ ﺻﺒﺎ و رادﻓﺮو ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ دﺳﺘﭙﺎﭼﮕﯽ ﺑﻪ رادﻓﺮ زﻧﮓ زد و ورود ﻣﺎرو

اﻃﻼع داد. ﻣﻦ و ﺻﺒﺎ ﺑﺎاﺟﺎزه رادﻓﺮ داﺧﻞ اﺗﺎﻗﺶ ﺷﺪیمﺑﺎﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨﺪ رادﻓﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪمﺧﺎﻧﻮم رﺳﺘﮕﺎر؟

!ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺗﺎ اﻻن ﮐﺠﺎ ﺑﻮدﯾﻦ؟ﻣﻦ وﻗﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺧﺮج دﯾﺮاوﻣﺪن ﺷﻤﺎ ﮐﻨﻢ! ازﻟﺤﻦ ﺗﻨﺪش ﺑﺪم

اوﻣﺪ اﻣﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺟﻮاب دادم: آﻗﺎي رادﻓﺮ،ﺑﻨﺪه اﺻﺮاري ﻧﺪارم ﮐﻪ وﻗﺘﺘﻮﻧﻮ ﺧﺮﺟﻢ…

ارسال دیدگاه جدید

نظرات برای این مطلب بسته شده است.

Sorry, the comment form is closed at this time.

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.