گهر رمان

دانلود رمان بنفشه سفید pdf از یاسمن نسا مستقیم / به همراه متن و خلاصه

دانلود رمان بنفشه سفید pdf از یاسمن نسا مستقیم

دانلود رمان بنفشه سفید pdf از یاسمن نسا مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان یاسمن نسا میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان بنفشه سفید

صدای بوق پیام گیر برای بار سوم به گوش رسید: – جیــن؟ بهتــره گوشــی رو بــرداری؛

می دونــم کــه خونــه ای زود بــاش ایــن دفعــه ســومه کــه دارم بــرات پیغــام مــی ذارم!

جیــن! اوه ایــن لحــن صــدا را خــوب می شــناخت هــر وقــت ســپنتا این طــور صدایــش

می کــرد مطمئــن می شــد تــوی دردســر بزرگــی خســته می شــد و دیگــر زنــگ نمــی زد ً

افتــاده آه ولــش کــن! مطمئنــا همیــن فــردا ســیم تلفــن را بــا قیچــی تکه تکــه می کــرد تــا ًاصــلا

دیگــر کســی مزاحــم نشــود صدایی ناهنجار خبر از پایان پیغام داد نیــم ســاعتی بی حرکــت ســر جایــش

درســت چســبیده بــه شــوفاژ ســالن منتظــر مانــد لبــه ی پتــو را محکــم در آغــوش گرفتــه بــود

یــک چشــمش را آرام بــاز کــرد زیــر کاناپــه بــزرگ و قهــوه ای رنگــش دم پشــمالو را دیــد کــه

تــاب می خــورد دقیقــه ۴۶ و ۴کمــی چشــمش را بالاتــر روی ســاعت چرخانــد: بعدازظهــر!

رمان پیشنهادی:دانلود رمان پاراهور مرضیه یگانه

قسمت اول رمان بنفشه سفید

هنــوز زود بــود دوبــاره چشــمانش را بســت؛ تــا موقــع شــام پشــمالو دلیلــی بــرای بلنــد شــدن نداشــت

آهــی کشــید و بیشــتر خــودش را بــه شــوفاژ چســباند زیــاد ســردش نبــود و گرمــای شــوفاژ

کمــی اذیــت می کــرد؛ امــا حداقــل ســوزش پوســت کمــرش یــادآور ایــن بــود کــه هنــوز هــم می توانــد

حــس کنــد دینگ دانگ دونگ! دینگ دانگ دونگ! بــه ســرعت هــر دو چشــمش را بــاز کــرد ســالن در تاریکــی

مطلقــی فرورفتــه بــود و از جایــی کنــار در ورودی صــدای گربــه اش را می شــنید ســعی کــرد خــودش را

از بنــد پتویــی کــه مثــل قنــداق احاطــه اش کــرده بــود رهــا کنــد دینگ دانگ دونگ! دینگ دانگ دونگ!

بالاخــره در حالــی کــه هنــوز یــک پایــش اســیر پتــو…

ارسال دیدگاه جدید

نظرات برای این مطلب بسته شده است.

Sorry, the comment form is closed at this time.

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.