گهر رمان

دانلود رمان بال های سیاه pdf از راپونزل لینک مستقیم برای اندروید و کامپیوتر و PDF + لینک مستقیم

دانلود رمان بال های سیاه pdf از راپونزل لینک مستقیم برای اندروید و کامپیوتر و PDF

دانلود رمان بال های سیاه pdf از راپونزل لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان راپونزل میباشد

موضوع رمان:رمزآلود/عاشقانه/پلیسی

خلاصه رمان بال های سیاه

رز دختری بی قید و بند به مسائل اخلاقی است . او که به واسطه ی تربیت نامناسب و نبودن مادر و پدری

دلسوز در کنارش به دختری با خصوصیات و ویژگی های رفتاری ناهنجار و غلط تبدیل شده است،فطرت

پاکش هرلحظه او را به سمت خوبی هایی می کشد که هیچ اشنایی با انها ندارد  زندگی او دستخوش

تغییراتی میشود که باید دید آیا این تغییرات به نفع اوست یا به ضررش…..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان همزاد من فاطمه افکاری

قسمت اول رمان بال های سیاه

ﭘﮏ دوم رو ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﺎرك ﮔﺮون ﻗﯿﻤﺘﺶ ﻣﯿﺰﻧﻪ و آروم ﺧﺎﮐﺴﺘﺮش رو ﺗﻮي

ﺟﺎﺳﯿﮕﺎري ﺗﮑﻮن ﻣﯿﺪه ،ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ي ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻟﻤﺴﯿﺸﻪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﯿﺎم دوﺳﺘﺶ ﺗﺎ

ﺑﺒﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ اﻣﺸﺐ ﮐﺠﺎﺳﺖ.ﺻﺪاي ﺑﯿﮋن ﺷﻤﺲ وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯿﺸﻮن ﻣﺠﺒﻮرش ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺗﺎ

ﺳﺮ از ﮔﻮﺷﯿﺶ ﺑﺮداره و ﺑﻪ اون ﭘﯿﺮﻣﺮد رﯾﺶ ﺑﺰي ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎي ﺟﻠﻮي ﺳﺮش رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد و ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮد

ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﭘﺪر ﺧﺪاﺑﯿﺎﻣﺮزش ﺑﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻪ////. ﺷﻤﺲ ﺳﺮﻓﻪ ي ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺰرﮔﺰاد

ﺣﻮاﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻪ؟ رز ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮔﻔﺖ ﮔﻮﺷﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺋﻪ ﺷﻤﺲ. ..زود ﺑﺎش ﺷﺮوع ﮐﻦ ﺷﻤﺲ

ﺳﺮي ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽ ﺣﻮاﺳﯽ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺗﮑﻮن داد و ﺑﺴﻢ اﷲ اي ﮔﻔﺖ و اداﻣﻪ داد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ

ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻬﻨﺪس راﻣﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺰاد ﻣﻮﮐﻞ ﺑﻨﺪه اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻦ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ي اﯾﺸﻮن

رو ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻦ ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﻬﻠﻤﺸﻮن ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮﻧﺪه ﺑﺸﻪ رو ﺑﻪ ﺻﻤﻊ و ﺑﺼﺮﺗﻮن

ﺑﺮﺳﻮﻧﻢ… ﺻﺪاي زن ﺗﻨﺎردﯾﻪ ﮐﻪ اروم و ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻪ از ﻫﻤﺴﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪش ﭼﯽ ﺑﻬﺶ رﺳﯿﺪه

ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ زود ﺑﺎش ﺷﻤﺲ ﭘﺎﮐﺖ رو ﺑﺎز ﮐﻦ و وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ رو ﺑﺨﻮن اﯾﻦ رز ﺑﻮد ﮐﻪ روي ﺳﻮﮔﻞ

ﻧﺎﻣﺎدرﯾﺶﮐﻪ از

ارسال دیدگاه جدید

نظرات برای این مطلب بسته شده است.

Sorry, the comment form is closed at this time.

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.