دانلود رمان بارکا pdf از نرگس س با لینک مستقیم

دانلود رمان بارکا pdf از نرگس س با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نرگس س میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان بارکا

نفسی عمیق کشید

و سیگار روشن شده را میان دو انگشتش گرفت

نگاهش را به آسمان دوخت و نفسی دیگر سر داد

به منظره روبه رویش نگاه کرد که در حال طلوع آفتاب است و

شروع روزی تلخ و پر تنش برای خانواده‌اش!

از بالای پرتگاه به دریای زیر پایش که موج ها با تمام قدرتشان به سنگ ها

بر خورد می کنن نگاه کرد و پک عمیقی به سیگارش زد.

نمی دانست چه حسی دارد بر روی زانوهایش نشست و

گل کوچکی که در گوشه ای بود را کَند.

گل را چند بار در دستش چرخش داد..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان جزیره سرگردانی

قسمت اول رمان بارکا

از جایش بلند شد و ی ک بار دیگر منظره ی روبه رویش را از نظر گذراند

پک دیگر ی به سیگار زد

بعد اتمام س یگار آن را در زیر پایش له کرد

جلوتر رفت و لبهی پرتگاه بزرگ که ارتفاعش زیاد بود

ایستاد.

سرش را به عقب برگرداند و

دوباره نگاهش را به

دریا و طلوع آفتاب دوخت.

می دانست می خواهد چه کار کند

افکار جور واجور در سرش در حال جوالن دادن بود.

و تهش ختم می شد پا یان دادن به زندگیش!

با اخم و صورتی جمع شده

زیر لب چ یز ی با خود زمزمه کرد:

_منو ببخش باران

فل ش گذاشته شده بر روی میز با برخورد گربه ی باران به آن،

وارد کشوی کوچک شد.

باران با وسایل و چمدانی که در دست داشت شماره

کامیار را گرفت و گوشی را کنار گوشش گذاشت ،

با آن دستش وسای ل خری د شده را گرفت و چمدان را بر روی زم ین گذاشت.

کلید را از ..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …