دانلود رمان انتقام جویی سرد pdf از ناشناس با لینک مستقیم برای اندروید و کامپیوتر و PDF

دانلود رمان انتقام جویی سرد pdf از ناشناس با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ناشناس میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/پلیسی

خلاصه رمان انتقام جویی سرد

آراز سرگردیه که به خاطر آسایش و راحتی خودش و نامزدش و اینکه میخواد به کشور

خودش ایران برگرده،باید به آخرین ماموریت کاریش که لندن هم هست بره و توی این

ماموریت باید با فرناز عابدی صیغه بشه تا به این ماموریت بره و

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان حاملگی اجباری

قسمت اول رمان انتقام جویی سرد

در باصدای بدی باز شد که چشمای خشمگینم و به مقابلم دوختم

آسلی باگریه خودش و زمین انداخت

چرا میخوای به این ماموریت بری؟!هاانبیشعور من دوستت دارم چرا نمیفهمی

میخوام زندگی کنیم…من دلم آشوبه…ایندفعه یک چیزی میشه

بخدا میشه آراز…اصال نمیذارم بری آراز…واهلل نمیذارم

با حرص روم و ازش گرفتم

پرونده ای که سرهنگ بهم داده بود داخل چمدون گذاشتم

روز اول بهت گفتم شغلم اینه…مگه نگفتم

باتمام عشقی که بهت دارم آسلی ولی باید برم

این بار بحث یک کار مهمه…باید برم تا تبرئه بشم

من خودم و تواین کار اثبات میکنم

اورکت مشکیم و پوشیدم

جلورفتم و لبم به پیشونی آسلی چسبوندم

خواهش میکنم اگر برات مهمم برگرد ساکاریا،استانبول امن

نیس خواست حرفی بزنه که دستم روی لبش گذاشتم تا سکوت اختیار

کنه

اشکش چکید

این دوری براش خوب بود آسلی زیاد بهم وابسته بود

دسته چمدونم و کشیدم سوار ماشین فرودگاه شدم

پروازم به سمت لندن بود…ماموریت جدیدمون اونجا بود

داخل یک کارخانه بستنی سازی

تو یک چشم بهم زدن خودم و تو فرودگاه لندن دیدم

اروم اروم ازبین جمعیت رد شدم

با دیدن کوهیار که برام دست تکون میداد به سمتش حرکت کردم

سالم پسر،رسیدن بخیر

سرد جواب دادم

سالم

ممنون،سرهنگ کجاست؟

تو خونه،االن میریم اونجا

تا بهت جزئیات و بگه!

درجریانی که باید نقش یک مرد زن دار…

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …