دانلود رمان استخاره عشق pdf از فاطمه بامداد با لینک مستقیم

دانلود رمان استخاره عشق pdf از فاطمه بامداد با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فاطمه بامداد میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان استخاره عشق

پریزاد دختری که درگیر یه عشق واقعی ودوطرفه میشه همه چی خوبه

تااینکه سرسفره عقد همه چی بهم میخوره وزندگیش دچاره تلاطمی میشه

که همش بخاطر انتقامی که خودش هرگزفکرش روهم نمیکرده…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عشق بی انتها فاطمه بامداد

قسمت اول رمان استخاره عشق

باصدای االرم گوشیم چ شم بازکردم ولب زدم

خدایا چرا صبح شد

باچشمایی که ازفرط خواب بازنم یشد ازروتخت پا

یین اومدم و چشم بسته ازاتاق خارج شدم وبه

سختی واردسرویس شدم وبعدازانجام کارای مربوطه

چندمشت اب سرد پاش یدم توصورتم و مسواک

زدم واز سرویس خارج شدم وبرگشتم به اتاقم به

سمت کمدم رفتم ودرب کمدروبازکردم یون ی فرم

مدرسه ارو برداشتم وسریع پوش یدم جلوی اینه ایستادم

و کش موهام روبازکردم موهای بلندوپرپشت

مشکی فرم که مثل سی م ظرفشویی بود وتا پا یین

کمرم بود روبه سختی برس کشیدم مدل تیغ ماهی

بافتم جلوی موهام رو کج توصورتم ریختم وبااتومو

صاف کردم مقنعه مشکیم روسرم کردم وباعطر

شکالتم دو ش گرفتم دستبندم رو دورمچ دستم بستم

و کوله مشکی چرمم رو برداشتم یه بند روشونه

ام انداختم وازاتاق خارج شدم به طرف اشپزخونه

رفتم که مامان رود یدم بادیدنش لبخندزنون به

طرفش رفتم وگونه اش روبوس یدم صبح بخی رمامان ی

صبحت بخ یرعزی زدلم بازدی رخواب یدی

بعداز اینکه درس خ وندنم تموم شد یه رمان روشروع

کردم که نتونستم بزارمش کنارتاصبح مشغول

خوندن شدم تازه خواب یده بودم که گوشیم زنگ خورد من برم تادیرنشده

ازدست تو پول همراهت هست

اره دیشب بابابهم دادخب دیگه من میرم خدافظ

خدافظ مراقب خودت باش

چشم

ازاشپزخونه خارج شدم و به طرف درب خروج ی خونه

رفتم جلوی درب خونه کتونی لجدار

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …