دانلود رمان از فرار تا عشق pdf از زهرا_ا لینک مستقیم

دانلود رمان از فرار تا عشق pdf از زهرا ا لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زهرا ا میباشد

موضوع رمان: اجتماعی/عاشقانه

خلاصه رمان از فرار تا عشق

بهنااااااااااز هااااااااان یه کاسه تخمه بیار نوکر بابات سیاه بود

خب تو هم سیاهی غرق فیلم بودم که یهو یه چیزی خورد تو سرم

چنان جیغی زدم که خودم ترسیدم تا تو باشی به من نگی سیاه

آخه الاغ مگه تو سیاهی

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان بانوی گندم زار

قسمت اول رمان از فرار تا عشق

تا تو باشی به من نگی سیاهآخه الاغ مگه تو سیاهی

سیب قرمزی برداشت گازی زد و گفتخب همون منکه سیاه نیستم

حرصی نکاش کردم نیششو تا بناگوش باز کرد و نگاهشو دوخت به تی وی باز نگاهی به صورت

بانمکش کردم پوست صورتش سفید بود برعکس من که گندمی بودم چشمایی درشتو کشیده

داشت وعسلی رنگ مثل من با این تفاوت که رنگ چشمای من سیاه خالص بود بینی ایی شکل

بینی من داشت کوچولو و بامزه لبایی کوچک داشت اما برعکس من که قلوه ایی نبود هر دو ته

چهره ی صورت مامان ماهرخ رو داشتیم آرشیییییییییین

رنگم پرید از داد مامان! با ترس جوری از صندلی بلند شدم که افتاد روی زمین بهناز اخمش رو تو

هم کرد و گفت:

باز چ گندی زدی؟

عصبی بهش توپیدم:

خفه
با اخمای درهم و بی حوصله از پله ها پایین اومدم اگه شرایط عادی بود از نرده سر میخوردم ولی

الان…

تا جایی که میشد سرمو فرو بردم تو گردنم حضور بهناز پشت سرم حس کردم مامان بی وقفه

شروع کرد به داد کردن

آرشین؟

بله

مامان همینجوری که راه میرفت و میومد گفت:

هیچ فکر کردی چقد بیشعوری؟زیر چشمی بهنازو پاییدم سرخ شده بود از خنده باز بی حوصله جواب دادم:

نه فکر نکرده بودم

آخه من از دست ……

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …