گهر رمان
دانلود رمان جدید رایگان pdf
دانلود رمان احساس خاموش pdf از نیلوفر جهانجو لینک مستقیم

دانلود رمان احساس خاموش pdf از نیلوفر جهانجو لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نیلوفر جهانجو میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان احساس خاموش

خودش میگه احساسم خاموش شده مُرده کُشتنش اما

دختر داستان پولداره ، خوشگله ، رو پای خودش وایستاده ، محکمه ، تکیه گاهه ،

تکیه گاهه کسایی که عاشقشونه ، مجبور بوده تکیه گاهه باشه .

پسر داستانمون مغروره ، میگه همه دخترا فقط به پول فکر میکنن ، اما اون

دختری که سر راهش قرار میگیره تنها مشکلی که تو زندگیش نداره پوله

رمان پیشنهادی:دانلود رمان انعکاس نیلوفر جهانجو

قسمت اول رمان احساس خاموش

ﺳﻼم ﻣﺎﻣﺎن ﺟﻮﻧﻢ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم ﻓﺪاﺗﺸﻢ دﺧﺘﺮم ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﻣﺮﺳﯽ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ

ﮐﺎري داﺷﺘﯽ ﺻﺪاش ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﯾﮑﻢ ﻫﻮل ﺑﻮد ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺧﻮدﺷﻮ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﻨﻪ ﮔﻔﺖ:

اره ﻋﺰﯾﺰم زﻧﮓ زدم ﺑﮕﻢ زود ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮﻧﻪ رادارام ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﭼﺸﻤﺎﻣﻮ رﯾﺰ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ:

ﭼﺮا اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺗﻔﺎق ﺑﺪ ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰم ﺧﺎﻧﻮم ﺳﺎﻻري ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ دﯾﺮوز وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎري

ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮا ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺶ ﻣﻨﻢ واﺳﻪ اﻣﺸﺐ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﯿﺎن دﯾﺸﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدي ﻫﻤﯿﻨﺠﻮر ﮐﻪ

رﺳﯿﺪي رﻓﺘﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪي ﺻﺒﺢ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ رﻓﺘﯽ از ﺧﻮﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﺸﺪ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ اﻻن زﻧﮓ زدم

ﺑﮕﻢ زود ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ: ﭼـــــــــــﯽ اﺧﻪ ﻣﺎدر ﻣﻦ ﭼﺮا ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﯽ

ﻗﺮاره ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎري ﮔﺬاﺷﺘﯽ دﺧﺘﺮم ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﺧﺮ ﻋﻤﺮت ﻣﺠﺮد ﺑﻤﻮﻧﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﯾﺪ ازدواج ﮐﻨﯽ

ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﭘﺎﺳﻮز ﻣﻨﻮ ﺧﻮاﻫﺮت ﺑﺸﯽ ﺗﻮ ﻫﻢ دﯾﮕﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪي اﯾﻨﺎ ﻫﻢ

ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﺰار ﺑﯿﺎن ﭘﺴﺮه رو ﺑﺒﯿﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﺖ ﺑﯿﺎد ازش ﻧﻔﺴﻤﻮ ﻣﺤﮑﻢ دادم

ﺑﯿﺮون و ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﻦ از اﻻن ﺟﻮاﺑﻢ ﻣﻨﻔﯿﻪ ﻣﺎﻣﺎن اﻟﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﻧﻤﯿﺨﻮام

ازدواج ﮐﻨﻢ ﺻﺪاي ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﯾﮑﻢ رﻓﺖ ﺑﺎﻻ: ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺰارم ﺧﻮدﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺎي ﻣﻨﻮ ﺑﻬﺎر ﺑﺴﻮزي ﺑﺎﯾﺪ ازدواج

ﮐﻨﯽ ﺣﺮﻓﻢ ﻧﺒﺎﺷﻪ از ﺗﻮ ﻧﻈﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ..

https://edugohar.ir/?p=1598
لینک کوتاه مطلب:
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " گهر رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.