دانلود رمان آتش عشق من pdf از گیسوی پاییز با لینک مستقیم

دانلود رمان آتش عشق من pdf از گیسوی پاییز با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان گیسوی پاییز میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان آتش عشق من

داستان آتش عشق من درباره ی دختریه که تو زندگیش ضربه می خوره ولی سعی می کنه

راهش رو ادامه بده و بشه همون آدم سابق با تجربه های جدید و

خدا هم یه آدم خوب رو سر راهش قرار میده..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آدم و حوا گیسوی پاییز

قسمت اول رمان آتش عشق من

به قدري که از شدت درد اخمام رفت تو هم و ناله اي کردم. اونقدر کم جون که بيشتر شبيه

صداي کسي بود که از ته چاه حرف مي زنه. ولي همون ناله باعث شد دستي به حالت نوازش روي

سرم حرکت کنه.

مي خواستم چشمامو باز کنم اما يه چيزي باعث مي شد نتونم راحت اين کار رو انجام بدم .

انگار پايين پلکام چوب کبريت گذاشتن که کامل باز نشه. با اين حال به همون اندازه که تونستم

چشمامو باز کنم اکتفا کردم.

اولين چيزي که ديدم چشماي سرخ از گريه ي مامان بود.

به زور لبخندي زد.

مامان _ باالخره چشماتو باز کردي عزيزم؟

چقدر صداش بغض داشت!!! لباش از زور بغضي که تو گلوش بود مي لرزيد. اما همچنان

لبخندش رو حفظ مي کرد .

به زحمت لبامو حرکت دادم.

من _ ما..ما..ن.آ..ب

مامان _ باشه عزيزم. صبر کن دکترت رو صدا کنم. اگه اجازه داد بهت آب مي دم.

و رفت بيرون تا دکتر رو صدا کنه.

تازه يادم افتاد چه اتفاقي برام افتاده.

تازه ياد نوازشاي پيام افتادم.

دستي رو شکمم کشيدم. قطعاً ديگه وجود نداشت. با اينکه هنوز حسش نمي کردم ولي حاال که

وجود نداشت جاش خالي بود. چند ثانيه بيشتر نگذشته بود يه دکتر مسن و چند تا پرستار اومدن

تو اتاق.

فشار خونم و دماي بدنم چك..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …